Firefox - Web pod kontrolou!
Thunderbird: Pošta pod kontrolou.
counter.exohosting.sk
www.exohosting.sk
1

NOVÉHO BOLO VIAC 

Nové poznanie o Imanuelovi bolo veľmi dôležité, ale takýchto dôležitých informácií priniesla Makedonová viac. O mnohých už bolo hovorené, ale nezaškodí, keď si ich pripomenieme znovu, trochu inak.

Najrozporuplnejšie bolo jej tvrdenie o počatí z Ducha Svätého, ktoré odmietli ako nezlučiteľné s Božími zákonmi, všetci čitatelia PG, ktorí boli väčšinou prívržencami hnutia Grálu. Takýto akt počatia, je zas úplne samozrejmí pre kresťanov, iba s tým rozdielom, že tento dej je pripisovaný minulosti, teda počatiu Ježiša. Prakráľovnej - Makedonovej, bolo teda veľmi ťažko vystúpiť s týmto novým vysvetlením, nakoľko si takto proti sebe poštvala obidve skupiny, teda kresťanov a aj stúpencov hnutia Grálu. Získala si väčšinou iba úplne nových stúpencov, ktorí pochádzali z ešte duchovne živých materialistov. Znovu musím dodať, že česť výnimkám!

Tomuto dianiu už bolo na stránke venované hodne priestoru, ale aj tak si dovolím ešte dodať niečo, čo možno bude zaváňať novotou, alebo to aspoň bude podané z iného uhla pohľadu.

Čitatelia PG už mali byť natoľko znalí, že tento akt nemusel byť pre nich priečiaci sa Božím zákonom. Lenže žiaľ, dopadlo to inak. Vinu na tomto dianí možno z najväčšej časti pripísať na vrub zásahu do Slova. Tento problém bol na stránke dostatočne vysvetlený, preto sa ku nemu nejdem vracať.

Zákon rovnorodosti vylučuje tento akt počatia pre Ježiša, nakoľko celé Stvorenie bolo stvorené z vyžarovania Ducha Svätého a je týmto Jeho žiarením aj stále udržiavané. To samozrejme kresťania nemôžu vedieť, nakoľko im chýba správne poznanie osoby Ducha Svätého. Lenže čitatelia PG by to už vedieť mohli, lebo zákon rovnorodosti bol v tomto Slove dokonale vysvetlený. Toto nie je degradovanie osoby Ježiša, ale nutné rozšírenie poznania. Ježiš plní iné úlohy!

"Vždy podľa určitého druhu!"

Takto je to striktne povedané v prednáške: Človek a Zem. Lenže aj táto bola pre čitateľov PG nedostupná! Nemôžme sa potom diviť, že aj oni zostali voči Jej Slovu kritickí, ba stali sa Jej odporcami. Lenže teraz, keď tieto ukryté informácie sú už dostupné, neobstojí ani ich ospravedlnenie. Práve táto prednáška je kľúčom, ktorý otvára bránu pochopenia pre tých, ktorí poctivo hľadajú.

Žiarenie Ducha Svätého formuje v celom Stvorení všetko, čo je schopné získať nejakú formu. Samotná osoba Ducha Svätého si už získala formy ihneď v začiatkoch stvorenia a dostali mená: Imanuel - Parzifal - Abdruschin - Bernhardt. Posledne menovaná forma Bernhardt bola posledná, viditeľná nám ľudským duchom na Zemi. Ona ale obsahovala všetky menované, ktoré zostávali neviditeľné, ale poznateľné pre tých, ktorí sa dokázali otvoriť Slovu, poslanému nám znovu od Boha.

Teraz by sa mali čitatelia preniesť obrazne do deja, vysvetleného v prednáške Stvorenie človeka a tieto informácie priradiť k celkovému dianiu. Forma hrubohmotnej schránky človeka sa vyvíjala dlhé milióny rokov a formovalo ju tiež žiarenie Ducha Svätého. Celý vývoj je zhrnutý a pozorovateľný vo vývoji ľudského plodu, v tele matky. Bez tohto dôležitého "prirodzeného inkubátora" - tela ženy, to nie je možné. Stačí tak málo - iba uložiť jedno semienko na správne miesto a vývoj tela môže začať.

V menovanej prednáške Človek a Zem; tam je podrobne vysvetlené, ako žiarenie Ducha Svätého formovalo jednotlivé semienka, teda od jednoduchých, až po tie najzložitejšie, až nakoniec sa vyvinulo semeno človeka. Tento celý vývoj je znovu uložený v genetickej výbave človeka.

Prvá bytostná forma Ducha Svätého - Parzifal, bol výsledkom spoluúčasti Prakráľovnej, ktorá umožnila sformovanie. Žena zostáva nevyhnutným medzičlánkom, pri formovaní bytostných a duchovných foriem, ktoré vznikajú zo žiarenia jedine Ducha Svätého.

Teraz sa dostávame k zákonitej podmienke - účasti Prakráľovnej pri akte počatia z Ducha Svätého. Bez jej prítomnosti v hmotnosti, by tento akt počatia v hmotnosti nebol vôbec možný! Doteraz sa žiadna žena nehlásila do tejto úlohy;... okrem jednej! Keď to urobila, nikto jej neveril! V hrubobmotnej schránke Prakráľovnej, inkarnovanej v hrubohmotnosti, sú prítomné všetky úrovne (schránky) Stvorenia, teda všetky žiarenia, potrebné pre sformovanie všetkých foriem Ducha Svätého, teda aj tej konečnej, viditeľnej v hmotnosti. Hrubohmotné vajíčko sa sformovalo z vyžarovania Ducha Svätého, v "univerzálnej schránke" Prakráľovnej, ktorá obsahovala všetky úrovne Stvorenia. Vývoj tohto vajíčka už potom iba kopíroval ten vývoj, ktorý bol uložený v genetickej výbave jej hrubohmotnej schránky, ba obsahuje ho už vlastne každá žena.

Toto dianie by bolo možné prirovnať najpriliehavejšie k nasledovnému príkladu:

Dnes nám je už dostatočne známa skutočnosť, že v žiarení sa dajú namodulovať vlastne všetky informácie. Využíva to televízia, spoje, informatika, ba teraz už vlastne všetky odvetvia modernej činnosti človeka. Obklopuje nás ohromné množstvo informácií, ktoré sú ale pre mnohých nedostupné, teda stále ukryté v žiarení - vlnení. Stačí si ale iba zadovážiť prijímač, ktorý by dokázal zachytiť všetky vlnové rozsahy, potom ich premodulovať do nám vnímateľnej formy, buď zrakom, sluchom, hmatom atď. Rovnako je to so žiarením ducha Svätého, ktoré je obsiahnuté v celom Stvorení. Potom by sme vlastne boli svedkami presne toho diania, ktorého sme mohli byť pri narodení Imanuela! Prakráľovná teda mala splniť funkciu "prijímača", ktorý by dokázal zachytiť všetky žiarenia Ducha Svätého, ba premodulovať ich, do nám vnímateľnej formy v hmotnosti.

Tento akt počatia nebol všednou udalosťou, lebo museli byť prísne dodržané Božie zákony, vyžadujúce popísaný dej. Lenže tieto podmienky aktu by už mali byť ľudstvu dnes natoľko známe, že by bolo schopné toto rozšírené - nové poznanie prijať. Ako to dopadlo, všetci vieme. Stále zostáva čas na rozšírenie nášho poznania! Snažme sa ho využiť plodne! Ak sme vtedy neboli schopní Jej Slovo prijať, tak aspoň teraz sa pokúsme zoznámiť s tým novým, ktoré s odstupom času, s pomocou ďalších informácií, ktoré tiež Jej zásluhou už vlastníme, nám možno pomôžu odstrániť bariéru neporozumenia.

Nové poznatky je však vždy ľahšie odmietnuť, ako sa ich snažiť pochopiť!

Duch Svätý nemohol vtedy ešte nezrelému ľudstvu vysvetliť všetko dianie, nakoľko už to, čo nám priniesol, bolo pre nás ťažko prijateľné. Teraz to potvrdím Slovom samotného Ducha Svätého:

"Tieto deje sú teraz pred ľudstvom ešte zahalené tajomstvom, ktorých závoj ešte odhalím v tom čase, keď ľudia dozrú, aby to mohli pochopiť; lebo aj ja tu pôsobím bezpodmienečne zákonite. Ľudstvo sa môže odo mňa dozvedieť všetko, ale ja k nemu prehovorím vždy až potom, keď sa svojou vnútornou zrelosťou stane schopné to prijať. Tento dej sa prejaví celkom samočinne ako dôsledok otvárajúceho alebo zažínajúceho spojenia. Z toho dôvodu ľudstvo sa odo mňa dozvie len toľko, koľko je schopné spracovať, nie viac.

Toho si však nemusíte byť vždy vedomí; ja totiž vyciťujem to vnútorné prebúdzanie a čulosť ducha, ktorá je veľmi odlišná od denného vedomia rozumu. A to je pre mňa podnetom, aby som prehovoril." (Slabé Pohlavie)

Tieto Slová boli napísané v prednáške veľmi priliehavého názvu v roku 1935, teda temer na záver pôsobenia Ducha Svätého na Zemi, lebo v roku 1937 predniesol svoju poslednú prednášku a následne bol násilne umlčaný. Rozšíriť naše poznanie mu teda už nebolo dovolené a niektoré informácie zostali pre nás nedostupné. Tento fakt nesmie prehliadať ani jeden čitateľ!

Aj pre mňa musela dozrieť doba, aby som udalosti dokázal prijať správne a aj ich pochopiť. Až potom som mohol aj ja sám dávať ďalej.

Teraz ešte doplním niektoré dôležité informácie, ktoré sú podstatné pre pochopenie toho nového, a citlivo ich do svojho Slova zapracoval už Duch Svätý:

"Až chcete pri tom obstáť, uvážte v budúcnosti jedno: Pozrite, moje cesty nie sú vašimi cestami! Preto buďte bdelí a dbajte vždy na svoje cesty, ktoré som vám Posolstvom ukázal. Staraj sa každý sám o seba! Prichádzajte ku mne sem k východu, zatiaľ čo ja som obrátený k západu a musím vám hľadieť v ústrety. Prichádzam od Otca z najvyššieho východu a preto moje cesty nie sú nikdy vašimi cestami! Myslite na to vždy, keď nechcete alebo nemôžete tak mnohému porozumieť. Dbajte jedine svojej cesty, ktorú som vám mohol ukázať a nedomnievajte sa, že tiež moja cesta musí byť rovnakého druhu. V tom by ste blúdili! " (Hviezda betlehemská)

 

Tieto Slová pochádzajú z prednášky, kde je vysvetlený aj spôsob počatia Ježiša, ktorý musel byť rovnaký, ako pri počatí človeka, ale ich radšej vynechám, aby som nepodráždil kresťanov. Slová však boli vyradené aj z povojnového PG, rovnako ako tie, ktoré som teraz zverejnil v predošlom odstavci. Musím ale podotknúť, že ja sám som tiež pokrstený kresťan a stále sa aj ním cítim!

Práve tento teraz zverejnený, ale doposiaľ ukrytý odstavec hovorí o tom, že príchod Ducha Svätého do našej hmotnosti môže byť iný, ako bol popísaný v PG, teda platný pre príchod ľudského ducha, ba aj všetkých iných bytostí, okrem samotného Ducha Svätého:

" Aj Syn človeka je vyslanec Boží a pochádza z Božsky-bezbytostného. Avšak pred svojim vyslaním do hrubohmotného sveta vtelil sa najprv do večného čisto duchovne bytostného, teda bol tesne spojený s tou duchovnou podstatou, z ktorej pochádza semeno ľudského ducha! Tým pristupuje Božsky-bezbytostné jadro tohto druhého vyslanca bližšie k ľudskému duchu v jeho pôvode, čím získava tiež viac ochrany a bezprostrednej sily proti nemu.

V najvyšších výšinách rovnorodej podstaty ľudského ducha žije pre všetko jestvujúce skutočne dokonalý ideál toho, čo všetko ďalší vývoj z duchovne bytostného môže niesť v sebe. Tak tiež večný čisto duchovne bytostný ideál všetkého ženstva, súčasne ako kráľovná ženskosti so všetkými živými cnosťami. Každý ženský duchovný zárodok prechováva v sebe neuvedomelú túžbu, ísť za týmto čistým, v najušľachtilejšej forme žijúcim ideálom. Žiaľ, táto nevedomá túžba zvŕha sa pri putovaní hmotnosťou často v márnomyseľnosť, ktorá má nahradiť predstieraním a v sebaklame mnohé, čo neprišlo k životu, ale predsa vytúžené. Lenže táto túžba stáva sa vedomejšia ešte v jemnohmotnom svete pri vzostupe ku Svetlu. Len čo začnú odpadať nízke žiadostivosti, tak prepukáva stále mocnejšie, aby konečne oživila a posilnila cnosti. Magnetom a ohniskom tejto ušľachtilej túžby po ženských cnostiach je kráľovná ženskosti v nehynúcej ríši Otcovej, v čisto duchovne - bytostnom. Božsky - bezbytostné jadro druhého vyslanca Božieho vnorilo sa teraz do tohto duchovne - bytostného ideálu ženskosti a bolo ňou ako duchovne bytostnou matkou vychované vo večnej ríši Boha Otca v Hrade Grálu ako domove jeho duchovnej mladosti." (Svetové dianie)

 

Tento text z prednášky veľmi priliehavého názvu, bol tiež vynechaný, alebo zmenený, v povojnovom PG a je to práve Slovo, ktoré hovorí o spoluúčasti Prakráľovnej pri konečnom dianí, ba pojednáva o tom, ako bolo potrebné vnorenie sa časti Imanuela do tejto prastvorenej schránky Prakráľovnej, pri sformovaní Parzifala, teda prastvorenej schránky Ducha Svätého. Neprehliadnime, že sa jedná o  prastvorenú schránku, ale nie tú, ktorá je ako prvá božsky bytostná schránka Prakráľovnej, hneď za bezbytostnosťou Božou.

"Božsky - bezbytostné jadro druhého vyslanca Božieho vnorilo sa teraz do tohto duchovne - bytostného ideálu ženskosti..."

K tomuto treba pre dnešok doplniť nasledovné:

Božsky bezbytostné, ba aj praduchovné a duchovné, ale ešte nehmotné jadro druhého vyslanca Božieho vnorilo sa teraz do duchovne - bytostného aj hmotného ideálu ženskosti, aby mohla vzniknúť Jeho forma hmotná!

Tak by sa "bol zopakoval" akt stvorenia tela človeka na Zemi, v osobe Imanuela, ale zrýchleným spôsobom, teda v zmysle Božích zákonov tak, ako je to vysvetlené v PG pri zázraku. Teda ten istý akt, ktorý sa kedysi udial v Prastvorení, neskôr pri sformovaní tela človeka v hmotnosti, bol by sa uskutočnil na Zemi v osobe Imanuela, pre záchranu človeka! Mohol sa uskutočniť...na Zemi! Podmienky zo Svetla boli pre tento zázrak splnené! Stačila iba naša spolupráca!

Odporcovia nemusia ani teraz s popísaným dejom súhlasiť, ale nech sa pokúsia, poukázať aspoň na jeden bod, odporujúci pri tomto dianí Božím zákonom. Snáď niektorý vnímavejší si položí otázku, že až bola Makedonová Prakráľovnou, tak prečo sa stavala tiež do úlohy Schwanhildy? Priznám sa, že táto otázka istú dobu znepokojovala aj mňa. Dnes je to už ale minulosťou a pokúsim sa to záverom ešte vysvetliť.

Čitateľ znalý PG už vie, že pri vtelení aj ľudského ducha, ktorý má splniť v hmotnosti nejakú úlohu, je pridávané bytostné vyžarovanie nejakej osobnosti z Valhaly (najvyššieho hradu v bytostnom). Toto žiarenie je po smrti tohto hrdinu, teda splnení úlohy, odvádzané späť do Valhaly. Zároveň nám musí byť známe aj to, že Schwanhilda je najvyššia osobnosť v zámku, na ostrove labutí a že tam žijú iba bytosti, teda nie duchovia. Sú to bytosti, ktoré majú v sebe samozrejme aj duchovné.

Z PG je nám rovnako známe, že aj pri prvom vtelení každého ľudského duchovného zárodku, spolupôsobia aj bytosti (víly), ktoré vytvárajú "plášť" - obal ducha - telo, potrebné pre pôsobenie v hmotnosti. Táto úloha teda pripadla Schwanhilde, pre hrubohmotné telo Imanuela.

Zatiaľ sa teda neprihlásila žiadna ženská osobnosť, ktorá by bola ochotná splniť toto zasľúbené dianie, ba vedela o ňom. Okrem tej jedinej, ktorá svoju identitu ohlásila v knihe Večné zákony.

Nie je znovu potrebné podávanie ďalších dôkazov, nakoľko tu pomôže iba čulosť každého jednotlivého ľudského ducha.

Nech sú aj tieto moje slová chápané iba ako najčistejšia výzva na samostatné a poctivé hľadanie Pravdy!

 


 

O nadpozemskom počatí Imanuela - Kráľa Tisícročnej ríše,

o ktorom píše Natália de Lemeny-Makedonová

vo svojich knihách ,,Večné zákony - 1,2,3"

Na úvod si treba znovu pripomenúť Pánovo upozornenie, že v našom vedení nesmie zostať žiadna medzera.

A zatiaľ zostáva stále nezodpovedaná medzera na otázku: Je možné hrubohmotné narodenie Imanuela bez hrubohmotného počatia? Väčšina čitateľov Posolstva Grálu tvrdí, že nie. Mnohí padli do priepasti vytvorenej práve touto medzerou. Ale aj túto medzeru je nutné správne vyplniť.

Akt hrubohmotného narodenia Imanuela je možný bez hrubohmotného plodenia a treba podotknúť, že je to celkom v zmysle Božích prírodných zákonov, ktoré sú vysvetlené v Posolstve Grálu.

Kto má odvahu a chuť, nech v duchu a v mysli nasleduje ďalšie slová. Pokúste sa teraz v obraze preniesť do doby, keď na hrubohmotnej zemi nežil ani jeden ľudský pár. Ako prebehlo hrubohmotné počatie človeka? Posolstvo Grálu o tom hovorí: "Keď teraz nastalo plodenie najušľachtilejšej dvojice týchto najvyššie vyvinutých zvierat, nevtelila sa ako doteraz v hodine inkarnácie duša zvieracia, ale miesto nej sa vtelila k tomu pripravená ľudská duša, prechovávajúca v sebe nesmrteľnú duchovnú iskru".

A teraz sa preneste ešte ďalej do histórie a predstavte si, že na zemi ešte nežije žiadne zviera. Ako prebehol hrubohmotný akt plodenia tu, keď ešte nežila na hrubohmotnej zemi ani jedna zvieracia telesná schránka, teda nežil na zemi ani jeden zvierací pár? Abd-ru-shin o tom hovorí: "Zlúčením vyžarovania hornín, rozkladajúcich sa rastlín, vody, tak ako vzduchu a zeme, vznikajú pri celkom zákonite určenom počte a druhu tiež prvé zvieratá, ktorých hrubohmotné semená sú tak isto kľudne a neviditeľne obsiahnuté vo všetkom vyžarovaní. Taká určitá a už vhodná zmes žiarenia priťahuje z hlavného vyžarovania, ktoré všetko neustále obklopuje, magneticky nachádzajúce sa tam časti, a tak sa formuje najprv semeno ako zrazenina, nie snáď zviera, ktoré sa len z takto stiahnutých semien až vyvíja. Tým je taktiež urobený koniec okrídleným slovám hádanky: Čo bolo na svete skôr, sliepka alebo vajce?" Máme teda sformované prvé semeno, vajce, zvieracie vajce, z ktorého sa vyvinie zviera, a nie rastlina.

To, ako sa sformovalo prvé semeno rastliny, môžeme preskočiť a prenesieme sa až tam, kde ešte nebola sformovaná naša hrubohmotná Zem. Posolstvo Grálu o tom hovorí: "Bola sformovaná Zem v strednej hrubohmotnosti, je to astrálny model Zeme. Podľa tohto modelu bytostní potom formovali našu hrubohmotnú Zem".

Vieme, že všetko, čo sa vo svetoch môže sformovať, spočíva vo vyžarovaní najsvätejšieho Svetla. Vyžarovanie Svetla obsahuje všetko, čo bolo potrebné k vytvoreniu všetkých svetov a čo nemôže chýbať k ich udržovaniu.

 

,,Všetko základné, ženúce, budujúce, tvoriace a udržujúce je žiarenie".

 

"A v tomto trvalom pohybe, spojeným s otepľovaním a ochladzovaním sa všetko formuje. Vždy podľa celkom určitého druhu. Všetko sa musí formovať podľa zákonov žiarenia, a nie inak." Pri tomto akte vedome pomáhali bytostní pomocníci, ktorí sa už sformovali predtým.

Takto by sme mohli pokračovať do minulosti stvorenia, až k jeho prvotnému vyžiareniu bezbytostného Imanuela, z ktorého sa za účasti Prakráľovnej sformovala nádoba Parsifala, z ktorého žiarenia sa sformovalo celé stvorenie.

Tak sme si ukázali hrubohmotný akt stvorenia hrubohmotnej nádoby človeka. Tento akt stvorenia trval miliardy rokov.

Teraz si ale pripomeňme, čo je to zázrak. Zázrak nemôže odporovať prírodným zákonom, ale zázrakom je preto, že dianie pri zázraku prebehne rýchlo. Môžeme povedať, že pri zázraku prebehne všetko podľa Božích zákonov, ale veľmi rýchlo.

A teraz si urýchlime akt celého sformovania hrubohmotnej nádoby človeka a dostaneme zázrak narodenia Imanuela. "Nebude už dlho trvať a zvesť o veľkých dejoch, ktoré ľudia nazývajú zázraky, preletí svetom. Svetom, ktorý v tú určitú hodinu bude ležať už sčasti v troskách". Toto je výrok z Posolstva Grálu. "Vždy podľa celkom určitého druhu". Na túto vetu nezabúdajme, je veľmi dôležitá. "Vždy podľa celkom určitého druhu".

Preto k sformovaniu telesnej schránky Imanuela musela prísť do hmotnosti Prakráľovná, ktorá sformovala aj schránku Parsifala. Tento akt zázraku nemohol prebehnúť v minulosti a nebude možný ani neskôr, lebo žiarenie formuje podľa Božích zákonov presne v určenom čase.

"Pri nastávajúcich prevratoch na tejto Zemí musia byť preto zmenené aj vaše pozemské telá". Toto je znovu výrok z Posolstva Grálu. "A to pôsobením bytostných pod novým lúčom Svetla". K tomuto aktu je potrebný nový lúč Svetla. Teda ani tento zázrak nie je možný prevádzať ľubovoľne, ale presne v zmysle Božích zákonov.

Čas bol Bohom presne určený, a preto Kristovo telo nemohlo byť sformované aktom zázraku a ani to nebolo nutné.

Musíme si ale uvedomiť, že stvorenie vzniklo z Imanuelovho vyžarovania, a nie z Ježišovho. Preto iba Imanuelov príchod do hrubohmotnosti je možný uvedeným zázrakom pod novým lúčom jeho vlastného žiarenia. Ešte raz je potrebné podotknúť, že tento zázrak sa nemôže prevádzať ľubovoľne, ale v medziach Bohom stanovených zákonov.

Presne tak, ako sa udialo iba v určitom čase oplodnenie hmotnosti duchovnými zárodkami pod určitým zákonitým lúčom Svetla. V neskoršej dobe to už tiež nebolo možné, lebo vyžarovania sa zmenili.

Z uvedeného dôvodu je teda takýto príchod do hmotnosti v zmysle Božích zákonov, ale nie je bežný, a ani nie možný neobmedzene. Je to niečo neobvyklé, ale nie nemožné. Môže sa uskutočniť len v určitý presne určený čas a za výnimočných podmienok, ktoré sú k tomu nevyhnutné.

Skúste nad uvedenými faktami porozmýšľať a nezabúdajte pri tom, že aj zázraku príchodu prvého človeka na zem museli zodpovedať presne Bohom stanovené okolnosti.

A takto to bude pokračovať stále ďalej cez nové zjavenia a zázraky.

Nevylučujme to nové, ak tomu ešte nerozumieme, ale snažme sa tomu porozumieť cez naše nové myslenie. Mnohokrát sme už v tom pochybili.

Záverom treba ešte upozorniť, že prírodný postup formovania nemusel byť až tak zložitý, ako to bolo uvedené, nakoľko hrubohmotné telo matky bolo pripravené prijať len spermiu popísaným spôsobom. Samotný zázrak formovania hrubohmotného tela dieťaťa v tele matky už predsa poznáme. Každé narodenie je v istom zmysle zázrakom, ktorý sa uskutoční v tele matky.

V našom prípade bol potrebný iba akt formovania spermie, ako sme si to vysvetlili. Nie je to nemožné, ale tiež nie bežné.

            Nesmieme však zabúdať na zákon rovnorodosti , ktorý si vyžadoval prítomnosť Prakráľovnej v hmotnosti, lebo aj prvá bytostná schránka Imanuela - Parsifal - bol sformovaný Prakráľovnou.

Nezabúdajme na jeden dôležitý fakt - koľko detí dnes už behá po Zemi, ktoré boli počaté bez prirodzeného pohlavného styku. Aj to sa zdalo ľuďom v minulosti nemožné.

O nevšednom počatí Imanuela - kráľa tisícročnej ríše

( Doplnenie deja ku knihe: "Proroctvá vo Svetle Pravdy.")

Z Posolstva Grálu už vieme, že vo Stvorení sa všetko opakuje nadol smerom k hrubohmotnosti, v ktorej sa teraz nachádza a vyvíja ľudský duch.

Každému aktu sformovania novej bytosti musí predchádzať uloženie toho správneho semena do správnej pôdy. Táto zásada neplatí len v našej hrubohmotnosti, ale môžeme ju sledovať aj v jemnejších, svetlejších úrovniach Stvorenia, lebo všetko to, čo môžeme pozorovať tu dolu v našej hrubohmotnosti je len opakovaním toho istého diania pochádzajúceho z pôvodu všetkého bytia.

Každý vyslanec prichádzajúci z tej najvyššej úrovne, teda od bezbytostného Boha do našej hrubohmotnosti musel prekonať všetky úrovne pod úrovňou svojho pôvodu a musí mať v sebe obal (semeno a pôdu) z každej úrovne, ktorou prechádzal.

Na každej úrovni prebehol akt formovania rovnakým spôsobom, ktorý som už prirovnal k uloženiu toho správneho semena do tej správnej pôdy.

Všetci čitatelia Posolstva Grálu už vedia, že v hrubohmotnosti inkarnovaná časť Boha nesie ako jediná všetky druhy hmotnosti sformované v sebe. Imanuel je časťou Boha - Otca, ktorú môžeme nazvať aj Duch Svätý. Vo svojom pôvode pochádza od Boha Otca jeho bezbytostná časť Imanuel, ktorý dostal svoju bytostnú nádobu v Praduchovne od Prakráľovnej. Táto praduchovná nádoba nesie meno Parzifal. V duchovnej ríši, ktorá je pod praduchovnou, bola sformovaná jeho duchovná nádoba, ktorá sa potom mohla vteliť do hrubohmotnosti a obdržala meno Abdrushin.

Môžeme to povedať aj takto: Bezbytostné semeno sa vnorilo do pôdy poskytnutej Prakráľovnou a vznikla forma bytostná Parzifal. Praduchovné semeno Parzifala sa vnorilo do duchovnej pôdy poskytnutej Pramatkou a vznikla forma Abdrushina. Môžeme pozorovať, že ženstvo vždy predchádza a poskytuje tú správnu pôdu pre klíčenie a rastenie novej formy. Žena je vždy prostredníčkou medzi najbližšou vyššou, alebo nižšou úrovňou a je vždy tou správnou pôdou pre uloženie a klíčenie semena.

A teraz si pripomeňme sľubovaný akt počatia a narodenia Imanuela v roku 1998. Zvestovateľka tohto nevšedného aktu počatia a narodenia pani Natália de Lemeny - Makedonová nám sľubovala nevšedné počatie a narodenie bezbytostnej časti Boha pod menom Imanuel.

Väčšina čitateľov Posolstva Grálu jej neuverila, lebo odmietali možnosť počatia Imanuela tým spôsobom, ako ho podávala - bez aktu hrubohmotného plodenia!

Už sme si ale vysvetlili, že keď sa uloží správne semeno do správnej pôdy môže, ba musí dôjsť ku klíčeniu! Semeno Imanuela, je to správne semeno Ducha Svätého, z ktorého vzniklo celé Stvorenie. Povedali sme si aj to, že jeho forma už preputovala všetky časti stvorenia a obsahuje preto semená všetkých úrovní. Zostáva nám už len nájsť pre toto semeno tú vhodnú pôdu na jeho uloženie, aby mohlo dôjsť ku klíčeniu.

1

 

© (2005) ibis all rights reserved.