Firefox - Web pod kontrolou!
Thunderbird: Pošta pod kontrolou.
counter.exohosting.sk
www.exohosting.sk
1

Keby sme mali v najspodnejšej časti Stvorenia - hrubohmotnosti rovnako všetky druhy pôdy pre vnorenie týchto semien, bolo by možné sformovanie (vyklíčenie) všetkých týchto semien.

Ale zvestovateľka predsa tvrdila, že je Prakráľovná inkarnovaná v hrubohmotnosti!

Potom tu predsa správna pôda bola!

Len škoda, že človek, tak ako vždy, neveril Božej vyslankyni.

Tretia verzia jednoduchého pohľadu

Ani jeden čitateľ Posolstva nepochybuje o tom, že človek je výsledný produkt tvorivej práce Stvoriteľa. A to tak duchovná podstata človeka - duchovné jadro, ktoré sa ešte stále postupne zdokonaľuje teraz už svojou vlastnou slobodnou vôľou, ako aj hrubohmotná telesná schránka človeka, ktorá sa tiež zdokonaľuje postupne popri zdokonaľujúcom sa duchovnom jadre človeka.

KU STVORENIU TÝCHTO NÁDOB BOH NEPOTREBOVAL ČLOVEKA!

Je veľkou pýchou a namyslenosťou, keď človek začne veriť, že Stvoriteľ všetkého by bol odkázaný na pomoc človeka - svojho produktu vtedy, keď by potreboval stvoriť hrubohmotnú nádobu pre svoje pôsobenie v hrubohmotnosti.

PRODUKT NESMIEME POVYŠOVAŤ NA STVORITEĽA!

Stvoriteľ samozrejme využíva svoje výtvory - produkty aj vo svoj prospech vždy, keď je to potrebné. Preto využil svojej už vykonanej práce pri Ježišovom vtelení, nakoľko nádoba pre Jeho vtedajšie pôsobenie v hrubohmotnosti postačovala pre potrebný druh činnosti.

Rovnako to bolo aj pri Jeho ďalšom vtelení ako Syna Človeka. Jeho hrubohmotná nádoba bola stvorená tak, že využil svoju už vykonanú prácu pri prvom stvorení telesnej schránky pre svoje pôsobenie v hmotnosti.

Toto všetko ale nevylučuje fakt, že Stvoriteľ nedokáže zopakovať svoje stvoriteľské dielo znovu a ešte v dokonalejšom prevedení, ak to bude jeho zámer vyžadovať.

Všetci čitatelia Posolstva vedia, že pri súde bude na Zemi a v celom stvorení pôsobiť energia Boha v takej sile, ako tomu ešte doposiaľ nebolo. Preto si treba položiť otázku: Bude vyhovovať pre tento akt nevýslovnej sily a milosti produkt Jeho práce, ktorý bol využívaný doposiaľ?

Rovnako nemôžme tvrdiť, že Stvoriteľ nedokáže zopakovať, alebo dokonca stvoriť pre svoju činnosť v hmotnosti ešte dokonalejšiu nádobu, ako je tá, ktorú zatiaľ používa človek a ktorú využil aj Stvoriteľ v niekoľkých prípadoch.

Človek by sa už mal konečne prestať preceňovať a začať myslieť pokornejšie. Nenamýšľajme si, že keď nám Boh umožnil napodobňovať Jeho dielo stvorenia, že bez našej pomoci sa nezaobíde. Veď dôkazom Jeho činnosti je človek. Nie je to možné naopak!

Kto odmieta možnosť stvorenia telesnej nádoby Boha bez pomoci človeka, ten neprejavuje pokoru, podceňuje Boha a preceňuje sám seba!

Pre pochopenie aktu nevšedného počatia je potrebný určitý stupeň ľudského poznania a preto si tieto udalosti vyžadovali až našu dobu. Z tohto dôvodu možno už pre ľahšie pochopenie využiť nasledovné prirovnanie:

V POSOLSTVE už bolo povedané, že všetko je len žiarenie, alebo inak povedané vlnenie. Presne tak, ako pri televízii, odpozorovanej z prírodných zákonov už aj človekom. Vytvorené obrazy sa vo forme žiarenia (vlnenia) vysielajú priestorom a sú pre hrubohmotné zmysly človeka nepostrehnuteľné. Keď ale človek zostrojí aj potrebnú nádobu, ktorá ukrýva vo svojom vnútri zariadenie na zachytenie týchto vĺn a na premodulovanie do inej vlnovej dĺžky, ktorú už môžu zachytiť naše zmysly, vtedy človek dokáže vnímať tieto doposiaľ nevnímateľné obrazy.

No a presne takouto nádobou, ukrývajúcou v sebe potrebné uspôsobenie pre zachytenie jemnejších vlnení a premodulovanie do našich vlnových dĺžok bola nádoba Prakráľovnej, vtelená na určenej a potrebnej úrovni.

Jedine vyžarovania Ducha Svätého a Prakráľovnej sú schopné obsiahnuť celé stvorenie Božie!

Tento akt mohol teda prebehnúť len týmto jediným možným spôsobom bez toho, aby to odporovalo prírodným, teda Božím zákonom!

Narodenie Imanuela v roku 1998

Doplnenie ku knihe Proroctvá vo Svetle Pravdy

Vysvetlenie udalostí narodenia Imanuela v roku 1998, ktoré bolo zverejnené v knihe: Proroctvá vo Svetle Pravdy mnohí čitatelia správne nepochopili, nakoľko táto udalosť bola vtedy podaná len stručne.

Iba dnes, po získaní názorov viacerých čitateľov na uvedený problém som sa rozhodol podať podrobnejšie vysvetlenie, ktoré by zodpovedalo prežitým udalostiam a zároveň Božím zákonom. Zároveň bude osvetlená táto udalosť trošku z inej strany, aj keď to bude stále to isté riešenie.

Netreba iste nikoho presviedčať o tom, že narodenie sa neuskutočnilo sľubovaným spôsobom v  našej hrubohmotnosti vinou zlyhania nás ľudských duchov tu žijúcich. Skončilo to teda tak nie vinou Bohorodičky. Treba podotknúť, že prežité udalosti dokáže pochopiť iba čitateľ Posolstva Grálu a to iba ten, ktorý stvorenie pochopil.

V hrubohmotnosti našej Zeme je viac jemnejších ale aj hutnejších úrovní ako je tá, v ktorej sa pohybujú ľudskí duchovia, teda my ľudia. Kedysi v minulosti ľudia dokázali častejšie nahliadnuť do týchto úrovní a vídali aj o  jednu úroveň jemnejšie bytosti žijúce tu pospolu s nami ľuďmi. Toto je zároveň dôkazom toho, že človek má na sebe obal, alebo telo aj z tejto úrovne, lebo nahliadnuť tam je možné len očami tohto tela. Nazvime túto úroveň úrovňou strednej hrubohmotnosti. Bytosti tejto úrovne sú pre naše hrubohmotné oko neviditeľné rovnako, ako je neviditeľný aj človek bez hrubohmotného tela, ktorý má na sebe už len telo zo strednej hrubohmotnosti. Ale sú svety, teda aj planéty, na ktorých žijú rovnako ľudskí duchovia ako my, ale ich telo je pokryté len strednou hrubohmotnosťou ako posledným najvrchnejším obalom, ktorý im dovoľuje plné denné prežívanie rovnako, ako nám naše hrubohmotné telo. Naše oči hrubohmotného tela však z tejto planéty nevidia tú najvrchnejšiu úroveň zo strednej hrubohmotnosti presne tak, ako nevidíme atmosféru našej Zeme a presne tak, ako nemôžeme vidieť úroveň v ktorej žijú na našej Zemi bytostní.

Takou planétou je napr. Venuša. Preto ľudia tvrdia, že na Venuši niet života, lebo naše oko nedokáže vidieť najvrchnejšiu úroveň tejto planéty. Vidíme len spodnejšiu, hutnejšiu úroveň, ktorá je podľa nášho názoru pre vysokú teplotu a tlak nevhodná pre život. Rovnako je to predsa aj na našej Zemi, keď sa ponoríme do jej vnútra. Viete že 2000 metrov pod povrchom sa nachádzajú nádrže s vodou o teplote bodu varu. Bytosti s hutnejším telom ako máme my, by rovnako tvrdili, že na Zemi nie je možný život, lebo teplota a tlak na jej povrchu to nedovoľuje. A to len preto, že nedokážu vidieť jemnejšiu vyššiu úroveň planéty! A práve v tejto úrovni sa nachádza život.

Obyvatelia Zeme majú teda na sebe nádoby, alebo telá z každej úrovne nad našou úrovňou, lenže denným vedomím nedokážeme nahliadnuť do týchto úrovní. Podarí sa to niekedy len málo jednotlivcom obdarených vyvinutejšími orgánmi strednej hrubohmotnosti. Rovnako aj Bohorodička mala telá, alebo nádoby z každej úrovne, ba bola obdarená ešte jemnejšími nádobami (telami), lebo jej pôvod bol z omnoho vyššej úrovne ako je pôvod ľudského ducha. Keď dochádzalo u nej k zhmotňovaniu plodu, tak vtedy dochádzalo k dokonalejšiemu spojeniu s jemnejšou nádobou (telom) strednej hrubohmotnosti za denného vedomia a rovnako ku spojeniu s praduchovnou nádobou z bieleho zámku, ktorá niesla jemné nádoby dieťaťa do hmotnosti k vteleniu, tak ako je to vysvetlené v Posolstve Grálu. Narodenie sa uskutočnilo o jednu úroveň vyššie, ako je naša hrubohmotnosť, lenže na tomto akte boli zúčastnené všetky jemnejšie nádoby (telá) Bohorodičky, samozrejme okrem najvrchnejšej nám viditeľnej nádoby hrubohmotnej. Preto niektoré čitateľky pociťovali niečo podobné ako pôrod, lebo aj tieto ženy majú telo z tej hrubohmotnosti v ktorej sa to udialo. Lenže prežiť denným vedomím tento akt nebolo možné ani hrubohmotnému telu Bohorodičky a ani žiadnej ľudskej žene. Len niektorí boli omilostení nahliadnuť orgánmi tela tejto úrovne do tohto diania. A títo potom podali svedectvo. Lenže nevedeli si s tým poradiť a ani nedokázali prežiť toto dianie denným vedomím na Zemi. Ale bolo to možné iba tam, kde úroveň narodenia je najvrchnejšou úrovňou dovoľujúcou plné prežívanie za denného vedomia. Tento akt narodenia mohli teda prežiť plným vedomím len obyvatelia úrovne ( planéty) ktorá dovoľuje plné prežívanie denným vedomím v úrovni narodenia. A takouto planétou je Venuša. Možno nie len ona! To už nie je podstatné, ale určite je to planéta, ktorej hrubohmotnosť je o jeden stupeň jemnejšia ako je na Zemi. Práve z tohto dôvodu tvrdia len niektorí ľudia, že videli mimozemšťana, alebo to mohol byť bytostný. Sú to tí ľudia, ktorí majú dar vyvinutejších orgánov strednej hrubohmotnosti.

Po súde, keď sa zmenia vyžarovania, potom budú zmenené ( zjemnené) aj naše telá a budeme môcť nahliadnuť do tejto úrovne, kde sa uskutočnilo narodenie denným vedomím. Vtedy sa to stane pre nás skutočnosťou. Zmenia sa aj telá bytostných, ale rozdiel bude menší a preto ľudia budú schopní nahliadnuť častejšie a viacerí do tejto jemnejšej úrovne. Rovnako je to aj na Venuši. Aj tam sú telá bytostných jemnejšie ako telá obyvateľov, ale rozdiel je menší a môžu ich teda vídať častejšie ako my. Hrubohmotné telo Bohorodičky sa teda tohto aktu narodenia nezúčastnilo a prestalo byť na Zemi potrebné. Preto bolo dovolené temným služobníkom odstrániť ho z našej hrubohmotnosti.

Čitatelia Posolstva vedia, že v jemnejších úrovniach prebieha všetko dianie skôr ako v hrubších. Preto ešte raz zopakujem Izaiašovo biblické zvestovanie: 

                                              Prv ako pocítila bôle, rodička porodila.

                                               Prv ako prišli na ňu kŕče, priviedla na svet chlapca.

                                               Kto počul niečo podobného?

                                               Kto videl niečo takého?

Teda prv, ako hrubohmotná nádoba pocítila bôle prebehol akt narodenia! Tento verš dokazuje, že najhrubšia nádoba nebude zúčastnená na akte narodenia. Lenže nebolo to ani narodenie v jemnohmotnosti, ako to tvrdia niektorí čitatelia. Veď v Posolstve je jasne vysvetlené, že úmrtie v hrubohmotnosti je narodením do jemnohmotnosti. Imanuelovo narodenie v jemnohmotnosti sa uskutočnilo v roku 1941, keď opustil hrubohmotnosť tejto Zeme. A rovnako treba podotknúť, že pri súde bude pôsobiť v hrubohmotnosti, preto sa do nej musí narodiť podľa Božích zákonov. A keď už bol plod niekedy pociťovaný hrubohmotným telom Bohorodičky, tak to predsa dokazuje, že už dianie zasahovalo do úrovní hrubohmotnosti.

Neobstojí ani názor niektorých čitateľov, že narodenie prebehlo vo vnútri našej planéty, kde podľa niektorých tvrdení je vyspelejší život, ako na jej povrchu. Zákon tiaže jednoznačne vylučuje túto možnosť, lebo tiaž ťahá dolu a teda aj narastá. Až by aj žili vo vnútri našej Zeme bytosti, tak by mohli byť vyspelejšie len zdanlivo, alebo lepšie povedané len materiálne, ale nie duchovne. Lebo len duch vytvára vlastný pohyb a teda aj teplo a dokáže taká bytosť žiť vo väčšom Svetle, ale nepotrebuje také vysoké okolité teplo a veľkú hutnosť. Práve naopak, potrebuje ľahkosť, jemnosť a Svetlo.

Záverom chcem ešte poznamenať, že nie náhodou sa nazval Imanuel v Posolstve cudzincom . Iste mnohí z čitateľov už postrehli čo je známe aj z výroku Ježiša: " Nikde nie je prorok bez cti, iba vo svojej domovine!" Jednoducho povedané našou rečou: Dieťa, ktoré žije ďaleko od rodiča mu je najmilšie. Aj v Posolstve je podobný výrok: "V cudzom dome aj chlieb viac chutí!" Keď kandiduje na zvolenie do nejakej funkcie v meste alebo na dedine cudzinec, vždy má väčšiu šancu na zvolenie. Prečo je tomu tak? No preto, lebo cudzincove nedostatky a slabosti ešte voliči nepoznajú! Aj keď človek väčšinou nesprávne hodnotí nedostatky a prednosti niektorého kandidáta.

1

 

© (2005) ibis all rights reserved.