Firefox - Web pod kontrolou!
Thunderbird: Pošta pod kontrolou.
counter.exohosting.sk
www.exohosting.sk
1

Ešte ani raz nebol Vyslanec Boží spoznaní a prijatý týmto ľudstvom. Človek skrátka nedokázal spoznať v nám celkom blízkom a rovnocennom partnerovi niekoho vyššieho a dokonalejšieho. Možno teraz pri konečných udalostiach to bude iné, keď príde k ľudstvu ako niekto cudzí v oblakoch. Lenže rovnako treba povedať, že doteraz nebolo ľudstvo zrelé k tomu, aby mohol prísť ako cudzinec, lebo ľudstvo nemalo poznanie o iných planétach a ani o možnosti života aj inde vo vesmíre. A zohráva tu veľkú úlohu aj ďalší dôležitý fakt: Keby sa nám verejne predstavila iná civilizácia, bolo by to ovplyvnenie slobodnej vôle človeka a teda nechcený zásah do vývoja ľudskej spoločnosti. Teraz je už situácia trochu iná. O možnosti jestvovania iných civilizácií je už presvedčené veľké percento obyvateľov našej Zeme a rovnako veľmi zaváži aj skutočnosť, že sa blíži doba, kedy bude ľudstvo zbavené slobodnej vôle. Preto bude teraz možný Bibliou nám sľubovaný "Príchod v oblakoch."

            Záverom si dovolím ešte jedno dôležité upozornenie, ktoré by malo pomôcť mnohým, ktorí sa príliš snažia spoliehať na cudziu pomoc: Dávať prednosť vesmírnym slovám pred Božím Slovom je rovnaké previnenie, ako dať prednosť cirkevným slovám pred Slovom Božím!!

                                                                             PO ROKOCH

"V súde však bude každému toto spojenie vnútené tým, že sa stal pozemským človekom! Týmto že sa stal pozemským človekom, vstúpil a súčasne stojí dokonca vo všetkých druhoch stvorení . A tým prichádzajú všetky veci tohto stvorenia s ním bezprostredne do užšieho spojenia. Nemohla zostať nijaká medzera, nijaká prekážka pre preniknutie jeho žiarení. On ich tak vniesol aj do jemnohmotných a hrubohmotných úrovní! Aby sa na ňom všetko súdilo!"

Prednáška: Všadeprítomnosť.

Teraz sa môžu radovať všetci tí, ktorí podľa Božích zákonov trpeli nevinne od ľudí; lebo odteraz sa im dostane práva, zatiaľ čo ich protivníci alebo sudcovia budú vydaní Božej spravodlivosti.

Radujte sa; lebo táto Božia spravodlivosť je blízko! Pôsobí už vo všetkých krajinách na Zemi! Podívajte sa na tie zmätky! Sú to následky blížiacej sa vôle Božej! Je to nastávajúca očista!

Bolo zasľúbené, že noha vyslanca Božieho nevstúpi do prachu toho, čo bolo!

Z toho dôvodu vyžíva sa už teraz všetko, čo je v sebe mŕtve, čo je medzi ľuďmi nesprávne, v hospodárstve, štáte, politike, v cirkvách, sektách, národoch, rodinách a tiež u jednotlivcov! Všetko, všetko bude teraz vytiahnuté na Svetlo, aby sa pred ním ukázalo a súčasne sa v ňom súdilo! Aj to, čo doteraz mohlo skryté v kľude odpočívať, musí sa ukázať, aké skutočne je, musí sa činiť a tak nakoniec zúfať nad sebou i ostatnými, rozpadnúť sa v sebe a rozprášiť. Nie je už ničoho na zemi, čo by bolo bohumilé. Tak to vrie pod tlakom Svetla už dnes vo všetkých zemiach, na všetkých miestach. Núdza každého druhu vzrastá a stupňuje sa až k zúfalstvu; a n akoniec zostáva len beznádejnosť s vedomím, že tí, ktorí chceli pomôcť, mali okrem sebeckých prianí len prázdne slová, ale žiadnu pomoc priniesť nemohli.

Prednáška: Oddanosť

Tieto citáty  najdokonalešie vystihujú dianie, ktoré sme nedávno prežili a ešte budeme prežívať. Zároveň je toto dianie, podložené týmito citátmi, najlepším dôkazom môjho tvrdenia v knihe: "Proroctvá vo svetle Pravdy", že narodenie sa uskutočnilo na Venuši. Prečo? Veď či je možné ešte dokonalejšie usmernenie vyžarovaní Imanuela na našu Zem pre posledný súd? Takéto dokonalé usmernenie sa uskutočnilo z Venuše a práve to je dôkazom toho, že Venuša je tá planéta, ktorej postavenie voči našej Zemi a najsilnejšiemu zdroju žiarenia v našej slnečnej sústave Slnku toto usmernenie umožnili podľa prírodných, teda Božích zákonov. Zaujímavé je iste aj to, že takéto postavenie Slnka - Venuše - Zeme sa naposledy odohralo v čase, keď žil na Zemi Imanuel a mal práve sedem rokov!!! Toto je hádam už priveľa aj pre najväčších zaslepencov!

Toto dianie veľmi dobre dokáže pochopiť ten, kto sa zaoberal výrobou fotografií. V predstihu vytvorený obraz (narodenie na Venuši) je možné kedykoľvek vytvoriť vo väčšej vzdialenosti, keď za obraz umiestnime zdroj svetla, (v tomto prípade Slnko), ktoré premietne obraz na požadovanú citlivú plochu, (v našom prípade na Zem). Rovnako by sme to mohli prirovnať k premietaniu filmu v ľubovoľne potrebnom čase. Na Zem sa teda 8. 6. 2004 vyžiarilo potrebné žiarenie pre súd, ktoré sa už skôr odohralo na Venuši (v roku 1998!!!)

viď. "Proroctvá Vo Svetle Pravdy"

Za nepoškvrnené počatie pokladá zoologická záhrada v americkom Detroite spôsob oplodnenia žraločej samičky, ktorá priviedla na svet tri mláďatá hoci žije už šesť rokov v akváriu bez partnera. Dve mláďatá prišli na svet   v júli a tretie sa narodilo tento týždeň. Žraločie trio je v poriadku a očakáva súrodenca, ktorý by sa mal narodiť o niekoľko týždňov.

Podľa expertov u rýb, obojživelníkov a plazov k nepoškvrnenému počatiu občas dochádza. Ide o výsledok procesu zvaného patrenogenéza, čo znamená schopnosť vývoja embryí bez spermií z neoplodnených vajíčok. Ďalšou možnosťou je, že samička je hermafroditom, ktorý sa sám oplodní.

Narodenie IMANUELA v roku 1998

(Prijaté 18. 1. 2005)

Tohto upresnenia narodenia Imanuela sa mi dostalo cez noc zo 17. na 18. januára 2005, po mojom v poradí siedmom večernom pozorovaní Vianočnej kométy 17. 1 2005 . Jasná obloha mi dovolila toľkokrát pozorovať túto pre nás tak dôležitú poslankyňu Svetla.

"Vianoce! Slávnosť žiariacej hviezdy! Obe tieto slávnosti sú v skutočnosti len jedno! Je to deň žiariacej hviezdy, ktorá, Bohom poslaná do tejto časti sveta, svietila kedysi Synovi Božiemu na pozdrav, keď sa tu na zemi prebudil. Teraz bude svietiť Synovi Človeka odo dňa jeho pozemského prebudenia , od tej hodiny, kedy moc Svetla zakotví v hrubohmotnosti!" -

(Doznievania k PG; prednáška Vianoce.)

Tento citát hovorí o posledných dôležitých a pre mnohých čitateľov VZ a PG aj očakávaných udalostiach. Keď Syn Človeka písal tieto riadky, tak jeho prebudenie už bolo minulosťou, lebo boli napísané po jeho prehlásení! Ako môžeme vidieť z citátu, hovorí v ňom v budúcom čase, teda o novom prebudení v budúcnosti!!!

Očakávaná kométa, ktorá bola predpovedaná na Vianoce, sa objavila teraz, počas Vianoc roku 2004. Potvrdilo sa to hneď predpovedanými katastrofami. Lenže stále tu zostáva čiastočne nezodpovedaná otázka narodenia Syna Človeka, ktorému má svietiť od jeho pozemského prebudenia, od tej hodiny, kedy moc Svetla zakotví v hrubohmotnosti!

Mnou vysvetlené narodenie v knihe: "Proroctvá vo Svetle Pravdy" a teraz podávané na tejto stránke mnohí čitatelia odmietli v neporozumení, alebo z titulu dávania prednosti vlastnej verzii narodenia.

Okrem môjho vysvetlenia sú zatiaľ medzi čitateľmi známe ďalšie dve verzie narodenia. Niektorí čitatelia zastávajú názor, že narodenie sa uskutočnilo v  jemnohmotnosti a druhá verzia uprednostňuje tvrdenie, že sa ...? ... narodil, ale bol vyzdvihnutý k Božiemu trónu.

Žiaľ, musím sklamať zástancov obidvoch tvrdení, nakoľko ani jedno ich tvrdenie nezodpovedá Božím zákonom, vysvetlených samotným Synom Človeka.

 Najskôr si dokážme neopodstatnenosť tvrdenia, že sa narodil v  jemnohmotnosti:

 "Svetlo samo však nemohlo zostúpiť tak hlboko do špiny, pokiaľ mu k tomu nebola poskytnutá silná opora. Preto musel prísť prostredník. Len vyslanec zo svetlých výšin mohol svojím vtelením preraziť temnú stenu, vytvorenú ľudským chcením a uprostred všetkého zla postaviť takú hrubohmotnú základňu pre Svetlo Božie, ktorá stojí pevne v ťažkých temnotách. Z tohto zakotvenia mohli potom čisté lúče Svetla rozrážať a rozptyľovať temné masy, aby ľudstvo celkom neutonulo v temnotách a neudusilo sa v nich."

PG. Prednáška: Vykupiteľ

Z PG jednoznačne vyplýva, že ľudský duchovia si odrezali spojenie so Svetlom a nemôžu už prijímať žiadne vnuknutia zo Svetla cez reťaz pomocníkov, ktorí nás mali viesť. Pádom do hriechu, čiže pokrivením svojho nástroja, už človek nenachádza žiadne spojenie so Svetlom, ani jemnohmotnosťou a preto sa musel každý vyslanec od Boha vteliť do hrubohmotnosti, aby mohol na ľudských duchov priamo pôsobiť. Potom toto pôsobenie je sprevádzané rovnakým dianím vo všetkých iných hmotnostiach, nakoľko On vlastní telo z každej jemnejšej hmotnosti. Z jemnejších úrovní by sme vôbec nedokázali prijímať jeho pôsobenie na nás do hrubohmotnosti!!! Nebola by to pre nás žiadna pomoc!!!

Teraz niečo k zahmlenému tvrdeniu, že bol vyzdvihnutý k Božiemu trónu:

"Hmotnosť sa pod nesprávnym vplyvom ľudskej vôle nestala rajom, ale namiesto toho len bludiskom, z ktorého žiadna ľudská duša nemohla nájsť východ. Pri tom sa množili chyby, ktorých následky prinášali neslýchané stupňovanie zlého chcenia a v húštine pokrivených pojmov bol každý náznak dobrého chcenia pevne zovretý a vo svojom raste zabrzdený, takže musel čoskoro opäť zakrpatieť.

Tak to vyzeralo, keď Božia vôľa zostupovala do hmotností, aby ešte poskytla poslednú pomoc tým, ktorí po nej túžia.

Lenže vy ste si to teraz všetko predstavovali veľmi povrchne; lebo ľudia sú v tom veľmi zvláštni. Buď sú hneď pripravení všetko od Boha zoslané zavrhnúť v domýšľavom chcení všetko vedieť lepšie, alebo upadajú do opaku a ako slepo veriaci očakávajú veľmi často fantastické nemožnosti, ktoré ležia mimo rámec Božských zákonov vo stvorení.

Prednáška: Turíce 1935.

Aj tu by som mohol zaradiť ešte viac citátov z PG, ktoré vyvracajú takéto tvrdenie, alebo lepšie povedané, upresňujú pojem: vyzdvihnutie k Božiemu trónu.

Je ale zaujímavé, že práve tí čitatelia, ktorí sa snažia iných poučiť o tom, že Syn Boží, Ježiš, nemohol vstať z mŕtvych svojím hrubohmotným telom a vzápätí s ním vystúpiť do Božej ríše a dokonca do bezbytostného, teraz tvrdia, že narodený Imanuel vystúpil so svojim telom k Božiemu trónu. Tento akt by bol porušením Božích zákonov a je nemožný!

1

 

© (2005) ibis all rights reserved.