Firefox - Web pod kontrolou!
Thunderbird: Pošta pod kontrolou.
counter.exohosting.sk
www.exohosting.sk
1

V prednáške č. 216. Veľká očista na str. č. 662 je podčiarknutý nasledovný text:

"To tiež môžu a aj majú nájsť v najbohatšej miere v Posolstve a mojich prednáškach, ako i v  jednotlivých rozhovoroch , ak hľadajú vysvetlenie o veciach, ktoré človeka povznášajú zušľachťujú. Veď Posolstvo samo o tom všetkom svedčí svojim druhom, ktorému zodpovedajú aj  rozhovory. "

Toto Pánovo Slovo nech je dôkazom jestvovania aj ďalších prednášok okrem zaradených v Posolstve!

Z tohto citátu sa treba poučiť a snažiť sa získať všetky kamene, ktoré nám zanechal Pán! Celkový obraz bude možné zostaviť pre každého len vtedy, ak bude vlastniť všetky kamene. Vždy je výhodnejšie vlastniť o dve tehly viac, ako o jednu menej pri stavbe domu. Rovnako je to aj tu. Len vlastným skúmaním a cítením môže každý pochopiť celkový obraz a sám za seba rozhodnúť, či do celku patria všetky kamene, alebo možno niektorý vylúčiť ako nepotrebný.

Toto bol hlavný dôvod a hybná sila tých, ktorí sa snažili pomôcť čitateľom Slovenska ku získaniu všetkých kameňov!

DOZNIEVANIA K POSOLSTVU GRÁLU nezačínajú stranou č. 1., ale stranou 305 a nadväzujú tak na prvý zväzok: Vo Svetle Pravdy končiaci stranou 304. Dôvodom tohto číslovania je rešpektovanie slobodnej vôle každého čitateľa a teda aj možnosť toho, že ten, kto bude chcieť čítať Posolstvo tak, ako je radené v trojzväzkovom prevedení, môže to urobiť aj z tohto prevedenia. V obsahu je radenie prednášok zostavené aj tak, ako je to v trojzväzkovom prevedení.

V tomto prevedení, ktoré sa vám teraz dostáva do ruky, získa čitateľ vlastne všetky tri doteraz známe prevedenia aj s tými prednáškami, ktoré neboli zaradené do knihy, ale sú známe od Pána!

V OBSAHU označené prednášky výkričníkmi upozorňujú čitateľa na to, že v uvedenej prednáške sa vyskytuje rozdiel pochádzajúci z rôznych prevedení.

Prednášky označené v obsahu jedným + upozorňujú, že tieto nebudú zaradené ani v novom knižnom vydaní, ktoré sa pripravuje a pochádzajú z NAPOMENUTÍ.

Prednášky označené v obsahu tromi +++ upozorňujú na tie, ktoré boli zaradené v Trojzväzkovom vydaní, ale v novom pripravovanom knižnom prevedení nebudú zaradené.

Teraz je už potrebná len vlastná námaha vynaložená pri vážnom hľadaní v Slove Pravdy, ktoré musí každý hľadajúci zvládnuť vlastným úsilím. Tu už každá pomoc končí!

12. 6. Syn Človeka ako sudca.

49. otázka:

Je napísané: "Ale keď príde Syn Človeka súdiť ." Je Syn Človeka dosadený ako sudca?

 Odpoveď:

Jedine Boh smie súdiť! Syn Človeka prináša ešte raz jeho "SLOVO". A v  Slove spočíva potom súd! Ako tentoraz prijme človek Slovo, tak sa sám odsúdi . Každý jednotlivec má ešte raz z Božej milosti slobodnú vôľu. Samozrejme posledný raz. Ako sa človek k tomu postaví, či odmietavo alebo kladne, tak sa potom sám odsúdi, lebo tým ihneď nastane triedenie. Vyčkávanie je odmietnutím; pretože ďalšie čakanie je nemožné. Nemožný je tiež návrat zo zvolenej cesty. Tentoraz platí buď ... alebo! A to hneď! Otáľanie, kritizovanie a chcenie vedieť všetko lepšie sa skončilo.

Čo nie je bezpodmienečne v súlade s novým "Slovom", to padne! Priťahovanie jestvujúceho vytvoreného ľudským rozumovaním je celkom nemožné, pokiaľ čo len prášok ľpie na ňom a pokiaľ nesúhlasí s Posolstvom. Teraz musí byť "Slovo" prijaté celkom nedotknuté, nezmenené a nepokrivené. Tu nejestvujú "dorozumenia" s inými pojmami. Práve tak málo "dohovor"; lebo Slovo "je" !

Ak sa človek odváži postaviť sa jedným skokom na nový základ, bez toho, že by so sebou vzal staré, teda ak prijme v dôvere to nové Slovo ako základ svojho myslenia a cítenia, neovplyvneného starým, potom rýchlo zo svojho nového stanoviska uvidí otvorené všetky cesty, ktoré mu boli dosiaľ nejasné alebo uzavreté a potom tiež spozná, v čom išiel doteraz nesprávne.

V novom Slove nemôže vôbec nájsť Pravdu inak, iba ak sa najprv bezpodmienečne postaví na svoj nový základ! Zvonku dovnútra to nedokáže. Zdržiavalo by ho späť príliš mnoho zmätkov; nenašiel by nijakú súvislosť.

K tomuto nutnému skoku patrí samozrejme napnutie sily, sebaprekonávanie a odvaha. Kto to nedokáže, nezíska nikdy pochopenie. Preto z toho plynie, že iba tí v sebe silní dôjdu do cieľa! Tí, ktorí dokážu urobiť tento skok. Všetko staré musí byť zanechané späť; lebo to správne zo všetkého starého je tak či tak obsiahnuté v novom "Slove", nakoľko toto prichádza priamo z Pravdy.

Tento nutný skok ukazuje, že nedbanliví, ľahostajní a slabí v duchu budú už vopred vylúčení! Nikdy nedosiahnu vytúženú a potrebnú "novú zem", ktorá jedine môže poskytnúť záchranu ako pevný základ, ktorý sa nikdy nezrúti ani nezakolíše.

"Živé Slovo" nebude posudzované sektárstvom alebo dogmou! Avšak obrátene: Živé slovo vytvorí teraz neklamný, ostrý skúšobný kameň pre všetko, čo jestvuje! A v tom spočíva neúprosný súd, ktorý konečne usmerní cesty všetkých.

Celé zástupy ľudských duchov, ktorí si dnes namýšľajú, že sú veriaci a vo falošnej pokore sa chcú približovať k Božiemu trónu, budú rozprášení do ničoty ešte skôr, ako sa budú môcť dostať k stupňom trónu! Pokladajú sa za spravodlivých a nedbajú na Slovo a vo svojej povrchnosti a obmedzenosti sa mu dokonca ešte aj posmievajú neuvedomujúc si, že sa tým stavajú proti súdiacemu meču Ducha!

Otvorte preto už uši vášho ducha! Vypočujete si všeličo pre vás cenné a nebudete ďalej bezstarostne čakať na veci, ktoré už prechádzajú popri vás! Prebuďte sa prv, ako bude neskoro!

VŠETCI ZÁUJEMCOVIA O UVEDENÉ KNIHY HLÁSTE SA NA ADRESE STRÁNKY, ALEBO č. mob. 0915 257 176. 

1

 

© (2005) ibis all rights reserved.