Firefox - Web pod kontrolou!
Thunderbird: Pošta pod kontrolou.
counter.exohosting.sk
www.exohosting.sk
1

ZNALÍ už po roky hovoria o príchode tejto zvlášť významnej hviezdy. Neustále vzrastá počet tých, ktorí ju očakávajú, neustále sa hromadia predzvesti, takže ju možno skutočne aj čoskoro očakávať. Avšak čo vlastne znamená, čo prinesie, odkiaľ príde, to dodnes nebolo správne vysvetlené.

Hovorí sa, že prinesie prenikavé prevraty. Avšak táto hviezda znamená omnoho viac.

Možno ju nazvať hviezdou Betlehemskou, pretože je rovnakého druhu, ako bola ona. Jej sila vysáva vodu vysoko nahor, prináša poveternostné katastrofy a ešte mnoho iného. Zem sa otriasa, keď ju obklopia jej lúče.

Od udalosti v Betleheme neudialo sa nič podobného. Ako Betlehemská hviezda, tak i táto sa tiež uvoľnila z večnej ríše čistého duchovného v čase, aby prišla zapôsobiť na túto zem presne vtedy, keď na celé ľudstvo majú nadísť roky duchovného osvietenia.

Hviezda si razí svoju cestu v  priamej línii z večnej ríše až do tejto časti svetov. Jej jadro je naplnené vysokou, duchovnou silou; obaľuje sa hmotnosťou, a tak bude viditeľná i pozemským ľuďom. Bezpečne a bez okľúk pohybuje sa kométa svojou dráhou a bude v pravú hodinu na úrovni, predurčenej jej už pred tisícročiami.

     Jej prvé bezprostredné účinky v posledných rokoch sa už prejavili. Kto to nechce vidieť, ani počuť, kto necíti ako smiešne, že všetko mimoriadne , čo sa už stalo, sa považuje za všedné, tomu samozrejme niet pomoci. Taký sa chce hrať buď zo strachu na pštrosa, alebo je zaťažený najhoršou obmedzenosťou. Oba tieto druhy treba pokojne nechať ísť svojou cestou, možno sa len usmiať ich tvrdeniam, ktoré sa dajú tak ľahko vyvrátiť. Znalým by sa síce mohlo povedať, kde dopadnú prvé silné lúče. Pretože lúče však postupne zasiahnu celú zem, nemá účel podávať o tom podrobnejšie správy. Potrvá to celé roky až k tomuto bodu a ešte ďalšie roky, kým sa zem vymaní z tohoto vplyvu. A  potom bude očistená osviežená v každom smere, k požehnaniu a radosti obyvateľov. Nikdy nebola krajšou, ako bude potom. Preto každý veriaci má pozerať do budúcnosti s pokojnou dôverou, neľakať sa, nech príde v ďalších rokoch čokoľvek. Ak dokáže pozdvihovať svoje zraky k Bohu s plnou dôverou, nestane sa mu nič zlého.

Očistné plamene

             AJ DNES opäť slávia Vianoce mnohí ľudia, ktorí vedia o Božom Synovi Ježišovi a veria v neho i v jeho poslanie.

Aj keď toto jeho poslanie ľudia nespoznali v pravej podstate, pretože si mnohí myslia, že prišiel iba preto, aby pre nich tu na zemi trpel a zomrel, predsa je medzi nimi dosť aj takých, ktorí sa v najčistejšom chcení modlia k Bohu a ďakujú mu za zoslanie jeho Syna.

týmto ľuďom sa má pomôcť pre ich čisté chcenie, aj keď sa tak stane bolesťou a utrpením, ak nie je inak možné priviesť ich k poznaniu svojich omylov!

Bolesť a utrpenie sú potom prejavom najvyššej lásky, ktorá im chce ešte raz pomôcť, aby sa ich čisté chcenie nestratilo len pre mylne naučené chápanie, ktoré prijali prostredníctvom škôl a cirkví a ktorého sa už teraz nechcú dobrovoľne vzdať zo strachu, žeby tým stratili oporu a vystavili by sa pozemskej nevraživosti.

Týmto ľuďom sa má pomôcť! Nie však tým, ktorých rovnako zvied li, ale nemajú v sebe to veliké, čisté chcenie, ale iba vlažnosť, povrchnosť ľahostajnosť ku všetkému, čo súvisí s týmito sviatkami. Ani tým nie, ktorí tieto sviatky považujú zo zvyku iba za sviatky pozemské, nie však duchovné!

Týmto ľuďom neprináša lúč lásky, ktorý počas slávnosti Žiariacej hviezdy preniká plameňmi súdu, radostnú pomoc, ale odvrhnutie, takže sa v súde musia zrútiť!

Lúč lásky, ktorý dnes už po mnohých mesiacoch zasahuje túto Zem po prvýkrát, je predposlom samotnej lásky Božej , ktorá sa opäť blíži k jej pozemskému obalu , sledujúc dráhu hviezdy, približujúcej sa stále bližšie v prasile svojej duchovnej podstaty k pozemskému ľudstvu.

Rúti sa s hukotom ako Boží posol, ako svedok Toho, ktorý bol vyslaný, aby splnil najsvätejšiu vôľu!

Urobí pri tom všetko novým, lebo prostredníctvom nej stroskotá a zrúti sa to, čo je v súde označené na zrútenie! Prináša k tomu vykúpenie. V jej lúčoch to čoskoro p režijete hrubohmotne !

Je to zákonom stvorenia zodpovedajúce pôsobenie už započatého súdu v hrubej hmotnosti, ako to bolo oddávna už zasľúbené! Súdený je už každý človek podľa svojich skutkov, ktoré umožňujú poznať jeho vnútro.

Týmito skutkami nie sú myslené jeho hrubohmotné diela, ktoré stavia ľuďom na obdiv, ale prejavy jeho skutočného chcenia, ktoré pred ľuďmi často skrýva.

Dôsledky jeho chcenia sa ukážu ako jeho skutky, ktoré sú v zákonitom, samočinnom tkaní tohto stvorenia ľuďom spočiatku neviditeľné, ako som to v Posolstve už opísal, ktoré však zostávajú so svojím sploditeľom v spojení a musia sa časom stať aj v hrubohmotnosti citeľnými a viditeľnými.

A tento Boží súd započal už všade! Duchovne sa prejavil ihneď a teraz sa to stalo aj jemnohmotne.

Žiariaca hviezda, rútiaca sa ako búrka, je teraz kľúčom, ktorý otvára dianie v hrubej hmotnosti a tu dokončí to, čo už prebehlo v duchovnom a v jemnohmotnom.

Sila hviezdy zbúra múry, ktoré človek okolo seba samého postavil, a dá mu pocítiť súd, ktorému pod hrubohmotnou ochranou svojho pozemského tela mohol až doteraz unikať.

Hviezda je kľúčom k hrubohmotnému dianiu, ktoré je bytostnými pomocníkmi vo všetkom pripravené!

Tým sa však teraz stane celému pozemskému ľudstvu aj posledným volaním, poslednou výstrahou, prinášajúcou so sebou v rýchlom dôsledku i koniec, ktorý môže byť začiatkom iba pre tých ľudí, ktorí sa chcú odteraz celkom bezpodmienečne podriadiť Božím zákonom v pokornom velebení Boha Otca, ktorý jediný je ich Pánom až na všetky veky!

A ak sa od neho snažili svojvoľne odvrátiť a vytvorili si vlastné modly, budú tieto teraz všemohúcnosťou Božou zvrhnuté zo svojich podstavcov, zrútiac sa a v páde rozdrviac tých , ktorí ich tak povýšili.

Ľudia, žijete v dobe, za ktorej prísnosť musíte Bohu ďakovať, pretože jedine ona vám môže priniesť záchranu tým, že vás prebudí z hlbokého spánku, do ktorého ste upadli svojou vlastnou vôľou!

Otrasy za otrasmi všetkých druhov budú vás teraz zasahovať, a to pozemské a s nimi úzko spojené duševne. Mnohí ľudia môžu byť dnes duševne zasiahnutí len vtedy, ak to pozemské musia prežívať v najhrubšej forme, pretože sú vo všetkom už príliš otupení a ich duše spočívajú oddelené za kamennou stenou, aby ako ochromené upadli do smrteľného spánku.

Kamenná stena je dielom pozemského rozumu, ktoré musí byť porušené a rozbité ako prvé , skôr než môže duša spozorovať niečo zo žiarenia Svetla.

Dielo pozemského rozumu, ducha utláčajúceho sa rozpína všetko zatvrdzujúc, nad celou touto zemou a v mnohých jednotlivcoch je dokonca ešte zvlášť vybudované. Jednako pri prvom údere Svetla rýchlo zakolíše.

S objavením sa žiariacej hviezdy zrúti sa však všade za veľkého kriku, zlorečenia a vzájomného preklínania tých, ktorí na ňom lipnú.

Celý ten bláznivý zmätok bude potom vyzdobený šialenými činmi, ale zároveň premiešaný vzrastajúcimi zúfalými prosbami!

Práve preto, že toto zlé dielo sa zdá také pevné a pozemsky silné, musí byť jeho zrútenie sa len o to strašnejšie, pretože následkom sily jeho odporu stane sa aj úder Svetla mocnejším.

Potom budete vy v tomto zmätku stáť pevne, radostne obracajúc svoj pohľad k Bohu; lebo ste ochraňovaní a opatrovaní jeho všemohúcou milosťou, ak pôsobíte podľa Slova!

A vaša istota poskytne záštitu a pomoc všetkým, ktorých prosby sa v poznaní Boha obrátia k Svetlu. Vy môžete hľadajúcim objasniť tú cestu, ktorá ich vyvedie z osídiel a nástrah rúcajúceho sa temna, aby neboli spolustrhnutí, ak sa ich duše snažia ešte v poslednom okamihu poctivo sa namáhajúc primknúť k Slovu.

Že lúč z Božskej lásky už bude teraz vyslaný uprostred všetkého vyžarovania hnevu, je opäť taká nezmieriteľná milosť, akú človek bude môcť porozumieť až omnoho neskoršie. Lúč lásky dnes dáva ešte mnohým ľuďom možnosť zachrániť sa uprostred súdu. Takým, ktorí by ináč museli byť stratení, keďže ich sila by nevystačila na oslobodenie sa od temna, ktorého chápadlá sa ich snažia pri páde pevne zovrieť.

Lúč Božej lásky, ktorý ju samotnú predchádza! Onej lásky, ktorá je úzko spojená s Ježišom, ktorá čiastočne z Ježiša vychádza.

Ako kedysi narodením Syna Božieho Ježiša na zemi, tak sa tým aj dnes ešte raz položil obnovený základ na to, aby sa naša slávnosť Žiariacej Hviezdy mohla stať opäť slávnosťou vďaky za takmer nepredstaviteľnú Božiu lásku!

Tak ako sa siedmeho septembra každého roku radostne slávi sviatok božej čistoty, sviatok Ľalie, tak sa slávnosť Žiariacej Hviezdy stala teraz týmto novým aktom milosti Pána sviatkom Božej lásky, sviatkom Ruže!

Kamkoľvek do vesmíru vyšle žiariaca hviezda čisté, duchom prežiarené plamene, splní sa vždy na týchto miestach súčasne aj veľký akt milosti Božej lásky!

A ak teraz tu na zemi vyvolá súd , tak aj v tom spočíva Božia láska, lebo prináša spásu a oslobodenie od temna a od všetkého zlého chcenia tvorom, usilujúcim sa stúpať k Svetlu!

Že, plamenné zväzky tejto hviezdy musia vyvolávať súd , to záleží iba na ľuďoch, ktorí svojím zlým a od Boha odvrátenom chcením, vo svojej domýšľavosti a vo svojom sebectve vytvárali zlé diela, ktoré neznesú očistný lúč Svetla, ale pri tom zakolíšu a rozpadnú sa na trosky!

V skutočnosti skrýva tento lúč vo svojej žiare iba najčistejšiu silu na povznesenie všetkých pozemských ľudí i  samotnej zeme v teraz prebiehajúcom svetovom dianí! Teda žiarenie najčistejšej Božej lásky, ktoré však znesie iba ten , kto sa v Božej láske zachvieva.

A všetko, čo sa v nej nemôže zachvievať, bude čistotou tohto žiarenia bolestne zasiahnuté, zoškvarené, spálené; lebo očistný plameň tejto hviezdy nie je určený iba pre ducha, ale aj pre všetkých tvorov a aj pre hrubú hmotnosť. A k očiste patrí zničenie všetkého toho, čo sa nemôže zachvievať v Božej láske!

Hviezda by v tejto dobe bola prišla v  každom prípade, aby teraz hojnosťou svojej žiary zahrnula zem, aby sajúc svojou mocnou duchovnou silou, podvihla pritom ľudstvo i zem do novej ríše, do ktorej podľa zákona Božej vôle teraz patrí!

Keby boli pozemskí ľudia takí zrelí, ako by vo svojom vývoji dnes už museli byť, keby sa snažili dbať na všetky zákony vo stvorení, potom by jej objavenie sa vyvolalo u ľudí jasavé uvítanie a obšťastňujúce, vďakyplné velebenie Pána, ktorý ju poslal!

Ale keďže to tak nie je, a pozemské ľudstvo kleslo vo svojom zlyhaní dokonca hlbšie, než sa mohlo pokladať za možné, prejaví sa teraz jej objavenie inak. Musí najskôr pôsobiť rozkladne a ničivo, kým sa jej povznášajúca a budujúca sila žiarenia bude môcť uplatniť najčistejším spôsobom, pretože potom bude dopadať na takú pôdu, ktorá je núdzou pripravená na to, aby ju dôstojne prijala!

1

 

© (2005) ibis all rights reserved.