Firefox - Web pod kontrolou!
Thunderbird: Pošta pod kontrolou.
counter.exohosting.sk
www.exohosting.sk

Okolnosti ma znovu prinútili vrátiť sa k pojmu Asolútna Pravda:

Absolútnu Pravdu je potrebné chápať iba z pohľadu jej pôvodu!

Z pohľadu jej prijatia ľudským duchom je to už zložitejšie - samozrejme iba pre ľudského ducha. Záleží potom na tom, ako ju jednotlivý duch dokáže spoznať - pochopiť - uviesť do života. Už som uviedol, že pre mňa je PG pôvodom Absolútnou Pravdou, teda tou, ktorá pochádza od Absolútneho Zdroja - Boha.

Z pohľadu prijatia ľudským duchom už ale táto Pravda prestáva byť Absolútnou, lebo každý ju nedokonale spozná - pochopí - uvádza do života. Vždy je ale nevyhnutný ten prvý krok: spoznanie Pravdy! Hrubohmotný rozum k tomu nestačí, musí sa zapojiť duchovná pamäť.

Toto je moje pevné presvedčenie, ku ktorému ma doviedol prežitý - doterajší život ducha, a niet iného slova, ktoré by toto moje prežité poznanie - pochopenie a uvádzanie do života odsunulo. Jedine snáď obohatilo - to áno! Pochopil som už: Nie je ani dôležité vlastniť úplnú Pravdu, ale podstatnejšie je to, koľko z nej človek po jej spoznaní, dokáže pochopiť a uviesť do života. Pre záchranu ľudského ducha by postačilo iba skutočne a pravdivo prežiť a uviesť do života dve vety z PG. Ktoré to sú?

 

"Na vaše prianie smiete preputovať stvorením, stanúc sa seba uvedomenými, pritom však iným nemáte spôsobiť nijaké utrpenie, aby ste tým splnili vlastnú žiadostivosť."

 

"Udržuj krb svojich myšlienok čistý, založíš tak mier a budeš šťastný!"

 

Keď človek ku tomu ešte pridá rešpektovanie desiatich Božích prikázaní, tak to úplne stačí! Tie sú iba rozvitím týchto dvoch viet z PG a jedenej vety od Ježiša:

"Miluj blížneho svojho, ako seba samého!"

 

SLOVO absolútnej Pravdy nemáme chápať tak, že absolútne každý človek dostane absolútnu odpoveď na všetky otázky. Tá doba ešte nenastala!

Toto Slovo je absolútne tým, že pochádza z absolútne dokonalého zdroja, je prispôsobené absolútne našej potrebe, vysvetľuje nepostrádateľné Božie zákony v súvislosti s našou potrebou, pričom poctivo a pokorne hľadajúci, obdrží absolútnu odpoveď na všetky dôležité - užitočné otázky.

Je málo tých, ktorí PRAVDU hľadajú, ale ešte menej takých, ktorí ju aj nájdu!
PREČO?
Nájdenie PRAVDY vyžaduje od každého vždy aj určitú obeť. A tejto obete sú schopí len nemnohí! Väčšina hľadajúcich chce s PRAVDOU nájsť aj určitý prospech.
Preto sa každý zamysli nad svojim motívom, ktorí ťa volá za PRAVDOU!


Nezáujem o pravdu

Veľakrát a mnohými bádateľmi už bola položená otázka: Čo je PRAVDA? Odpoveď na túto otázku je pre človeka ukrytá v nedostupnosti pochopenia celého diela stvorenia Božieho, v ktorého malej časti človek nachádza pole svojho pôsobenia - v hrubohmotnom a jemnohmotnom vesmíre.

Preto odpoveď na túto otázku nedokáže formulovať človek správne a v plnom rozsahu bez pomoci Tvorcu celého stvorenia! Lenže pomoc od Neho už prišla viackrát, v podobe základných a pre človeka potrebných usmernení, ktoré boli v niektorých prípadoch nazvané zákonmi.

Posledná pomoc bola človeku podaná v podobe úplného vysvetlenia Božieho stvorenia aj so "zákonmi", ktoré toto stvorenie umožnili stvoriť a aj ho stále udržiavajú v činnosti. Človeku bolo vysvetlené aj jeho správne zaradenie vo stvorení a teda aj pole a spôsob jeho pôsobenia. Len pri správnom pôsobení objaví človek pokoj, mier, radosť a pravé šťastie vo stvorení Božom. A len vtedy pochopí, čo je PRAVDA!

Zatiaľ je možné človeku poskytnúť len radu , čerpajúcu z  poslanej mu, pre neho absolútnej Pravdy, ktorá ho odbremení od mnohých neriešiteľných otázok, rozožierajúcich teraz jeho myseľ.

Pre človeka začína PRAVDA tam, kde končí túžba po moci!

A to túžba po moci vo forme politickej, duchovnej a dokonca aj vedeckej.

Určením človeka vo stvorení je nie neobmedzene vládnuť, ale slúžiť!

Slúžiť rovnako vo forme politickej, duchovnej aj vedeckej.

Len pravá služba nachádza spojenie s  Pravdou!

Len pravá služba umožní človeku aj spravodlivo vládnuť!

Lebo táto služba zaručí človeku spojenie so živou silou Božou, ktorá dovolí človeku vládnuť

spôsobom určeným jeho druhu!

Pole pôsobenia človeka je z pohľadu Božieho

nevysvetliteľne malé,

ale z pohľadu ľudského nepredstaviteľne veľké!

         Neuhasínajúca túžba po moci preto človeka

neprivedie ku sláve,

ale k nevyhnutnému pádu!

Výsledok je predurčený

jeho druhom!

Kedysi neveriaci             Tomáš

Ľudstvo dostalo z  absolútnej PRAVDY poučenie, aby mohlo ľahšie napredovať vo svojom nutnom a trvalom vývoji. Keďže poučenie prvého posla Ježiša, z  absolútnej Pravdy ľudstvo správne nepochopilo, ba časom jeho Posolstvo prispôsobilo svojim zištným chúťkam, musel prísť s touto PRAVDOU ešte jeden posol, ktorý túto PRAVDU aj napísal. Bol to Syn Človeka, Imanuel ! Ježiš nám ho predsa zvestoval!

Lenže jeho POSOLSTVO, ktoré bolo určené pre nás hlavne cez dve vládnuce ľudské inštitúcie vedu cirkev, obidve tieto inštitúcie odmietli. Pre vedu sa táto PRAVDA zdala príliš duchovná a pre cirkev zas príliš vedecká!!! Pritom tieto dve nejednotné inštitúcie sa navzájom tolerujú, ba v mnohých prípadoch aj podporujú, ale zjednotenie ktoré prišlo v tejto absolútnej PRAVDE svorne odmietajú. Tu sa vynára pre mnohých nepochopiteľná otázka:

Ako je to možné?

Veď kde končí znalosť cirkevná, odpoveď dostávame z tejto prinesenej absolútnej PRAVDY, a kde veda ešte nedosiahla potrebný stupeň na zodpovedanie mnohých otázok, tiež dostávame v tejto PRAVDE odpoveď. Čo im teda obom bráni v prijatí tejto PRAVDY?

Odpoveď je nie taká ťažká, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Obe tieto inštitúcie by prišli o svoje sliepočky, ktoré im znášajú zlaté vajcia!!! Alebo to môžeme povedať aj inak: Dvaja bačovia majú rozdelené ovečky, ktoré im zatiaľ dobre doja!

A teraz si predstavte, že obaja by prišli o svoje sliepočky, alebo ovečky. Ešte som nevidel takú inštitúciu, ktorá by sa dobrovoľne priviedla do krachu. Dokedy to bude dovoľovať naša hlúposť , dovtedy budú tieto inštitúcie zakrývať túto absolútnu PRAVDU. Vždy nájdu spoločnú reč na obhájenie svojich protichodných ideologických tvrdení, ktoré ich prinútia za týmto účelom dočasne k potrebnej existenčnej jednote.

Ľudia! Dokedy sa ešte chcete nechať dojiť? Dokedy budete znášať zlaté vajcia tým, ktorí si ich vôbec nezaslúžia?

Dokedy Vám postačia hlúpe frázy a cudzie názvy, ktorým riadne nerozumejú ani tí, ktorí ich tak hojne produkujú? Či ste ešte nezbadali veľké diery v  krásne vyblýskanom rúchu teórií a starých vybájených fráz, cez ktoré už dávno presvitá telo holej a čistej PRAVDY?

Nepotrebujete už nikomu zlaté vajcia znášať a nikto Vás už nemusí dojiť, ale stačí len prejaviť pravú úctu a vďaku Tomu , ktorý nám už toľkokrát svojou PRAVDOU pomohol. Keď tak urobíte, odmena sa dostaví a Váš život sa konečne stane rozprávkovou púťou, na ktorej Vás bude všade očakávať len radosť a krása. Len potom si vydýchnete a zbavíte sa tlaku, ktorý dovtedy na Vás zovšadiaľ doliehal v rôznych podobách. Potom Vás prestanú sužovať všemožné prírodné aj hospodárske katastrofy, ktoré sú teraz na každodennom poriadku. Nie sú to žiadne tresty od BOHA! Je to len Vaša sejba, ktorá prináša mnohonásobnú úrodu! Spomeňte si aspoň na Ježišove slová, keď už nechcete veriť tým napísaným slovám Imanuela:

Čo kto zaseje, to aj mnohonásobne zožne!

Zmeňte osivo! Lebo zahyniete so svojou úrodou, ktorá Vás teraz otrávi!

Vzdávajte úctu a vďaku pravému majiteľovi vinice a nie tým, ktorí sa teraz za nich neprávom sami vydávajú.

Pravý majiteľ vinice prichádza za svojim Vám už doneseným SLOVOM! Čakáte na toho pravého ženícha?

 

Ľudia, bdejte!!


Čo je Pravda?

Odpoveď Syna Človeka:

Pravda je to večne-nemeniteľné! To, čo sa nikdy nemení vo svojej forme, ale je také, aké bolo od večnosti a navždy ostane, ako je teraz. Pretože to tiež nikdy nemôže podliehať pokroku, lebo už od začiatku bolo dokonalé. Pravda je skutočná, je jestvujúca! Jestvujúcim je jedine pravý život. Celý vesmír "sa opiera" o túto Pravdu!

Preto je tiež iba to, čo prichádza z Pravdy, skutočne živé, všetko ostatné podlieha premene smrťou. Z toho dôvodu bude ďalej jestvovať iba to, čo prichádza z Pravdy a všetko ostatné sa pominie. Nakoniec zostane len Slovo Pánovo, prichádzajúce zo Svetla a Pravdy, Slovo, ktoré môžu priniesť iba Boží vyslanci, sami stojaci vo Svetle a Pravde, a teda sami v sebe živí! Nijaký ľudský duch, nijaký záhrobný duch to nedokáže vykonať. Nemá na to nijakú možnosť. Z toho dôvodu nikdy nemôže v sebe mať život nič vymyslené a spoznané ľudským umom. Zostanú po nich teórie a poznatky, ktorým chýba sila živej Pravdy.

"Slovom prebudiť k životu" znamená: Prebudiť k poznaniu Pravdy! Ako spiaceho možno prebudiť do dňa, tak aj duchovne mŕtvy sa prebudí k poznaniu Pravdy živým Slovom. Rovnako ako zo spánku do dňa prebudený nemôže sa nikdy stať samotným dňom, tak aj z duchovnej smrti k živej Pravde prebudený nemôže sa tým súčasne stať životom! Jemu sa iba otvoria oči na spoznanie tohto života. On sám sa nikdy nemôže stať životom, Pravdou, ale len putovať po ich dráhach! Bude prebudený.

Aj pri tom možno použiť Kristove slová: "Nechajte mŕtvych pochovávať ich mŕtvych!" To znamená: nechajte tých mnohých, ktorí chcú byť vodcami a učiteľmi, nech naďalej poučujú ľudí, ktorí ich vôbec chcú počúvať, a tým sa sústavne uzatvárať pred živým Slovom. Nechajte pokojne týchto mŕtvych vodcov pochovávať ich mŕtvymi slovami tých mŕtvych poslucháčov, a tým ich vylúčiť z možnosti prebudenia. Ale vy, vážne hľadajúci, ich nepočúvajte!

Týmto nie sú mienené iba mnohé sekty a združenia, ale aj falošné dogmy všetkých veľkých náboženstiev. V súčasnosti nejestvuje nijaká náboženská obec, ktorá skutočne kráča po pravej ceste. Cez ukazovateľov, umiestnených na správnej ceste, ale ľudským rozumom postavených mnohokrát celkom falošne, nepomôže prejsť ani horlivosť ani oduševnenie. Kto im dôveruje, ten ani pri najlepšom vnútornom uschopnení nemôže nikdy dosiahnuť cieľ.

Čo v takto povedanom spočíva, to nájde každý statočne sa o to usilujúci. Lenže to vyžaduje hlboké zamyslenie, nezištné skúmanie. Pre tých, ktorí už chcú byť všetko vediacimi a pre povrchných to nie je!

 

© (2005) ibis all rights reserved.