Firefox - Web pod kontrolou!
Thunderbird: Pošta pod kontrolou.
counter.exohosting.sk
www.exohosting.sk

PRAVDA potvrdzuje PRAVDU 

Pridané 24. októbra 2009

Ja som tiež čítal päť rokov, do roku 1997 iba trojzväzkové PG a môžem prehlásiť, že som v ňom našiel to, čo som dlho hľadal. Lenže stále som tomuto Slovu nemohol porozumieť tak, ako by som si bol prial aj keď som sa o to veľmi snažil. Rok 1997 bol prelomový pre mňa v tom, že som sa zoznámil s knihou Večné zákony a vtedy sa vynorili isté otázky, ktoré sa mne, ale aj väčšine čitateľov PG zdali v rozpore s autorkou tiež propagovaným PG. Zhodou istých okolností som sa už poznal s prekladateľom trojzväzkového PG, teda toho, ktoré som vlastnil aj ja, lebo iné sa dovtedy na Slovensku vlastne "nedalo získať". Dalo! Pri jednom konfrontačnom rozhovore s uvedeným prekladateľom, som sa od neho, na môj provokačný dotaz dozvedel, že on vlastní aj iné PG, v ktorom je zodpovedaný ten môj, jemu položený dotaz. Pre mňa to bola doslova mentálna facka, lebo som nedokázal pochopiť, ako môže takéto Slovo jestvovať v dvoch verziách. Požiadal som ho o to, aby mi toto Posolstvo zohnal, ale znovu zhodou istých okolností, som sa zoznámil s iným pánom, ktorý toto Slovo už vlastnil, ba mi ho aj zohnal, lebo už "tajne" kolovalo aj na Slovensku a pochádzalo z vydavateľstva Hlas Zlín.

Podrobne to nebudem rozoberať, lebo je to veľmi dlhá cesta, ktorú som musel preputovať, ale podotknem iba toľko, že som si pre seba vlastne zostavil pracovné PG, v ktorom boli obidve verzie, rozlíšené druhom písma a poctivo som hľadal logiku, ktorá musela rozhodnúť o tom, ktoré je pravé . Potom nasledoval dlhý vnútorný boj, veľa nocí bez spánku, ale vyplatilo sa. Objavil som v tom trojzväzkovom veľa nelogických záležitostí, ba priamo si protirečiacich a aj som to všetko vypísal, ba používal na obhajobu toho, pre mňa pravého Slova. Už samotné usporiadanie prednášok bolo nelogické, ba očividne nesprávne, lebo autor sa odvolával na predchádzajúcu prednášku a isté vysvetlenia, ale tá prednáška bola v tom trojzväzkovom - povojnovom PG až za čítanou prednáškou. Viď. text dolu, pod názvom: Nelogickosť usporiadania prednášok v trojzväzkovom PG. Potom bolo treba presvedčiť prekladateľa, aby sa podujal na túto potrebnú prácu a preložil z nemčiny aj pôvodné PG. Po dlhšom naliehaní prisľúbil, ale bolo potrebné ešte získať zo Švajčiarska jednu časť Doznievania Posolstva. Aj to sa mi podarilo a nebola to lacná záležitosť, sumu radšej neuvediem, lebo by mi nikto neveril. Ale získaniu tejto Pravdy som bol ochotný obetovať všetko. Takto zistené fakty som sa potom aj snažil poskytnúť tým, ktorí boli rovnako, ako ja, ochotný venovať sa Pravde. Teraz ale môžem, ba musím poradiť tým hľadajúcim, aby dokázali podstúpiť aspoň časť tej námahy, ktorú som podstúpil ja, lenže bez toho, aby si hľadajúci prečítal obidve verzie to nejde, hlavne ich najskôr musí vlastniť. Lenže dnes ich už netreba tak pracne hľadať, ako som to musel ja. Po porovnaní potom z nemčiny preloženého pôvodného PG s tým, ktoré pochádzalo zo Zlína, nebol rozdiel veľký.

Je mnoho takých, ktorý tvrdia, že pravé je jedine povojnové, teda z druhej ruky - trojzväzkové, ale pritom to pôvodné nikdy nečítali, ba sa ho boja, ako kacírskej knihy. Ako potom môžu obhajovať to jedno, ktoré postráda tak mnoho Pravdy, ktorá im bráni získať úplný obraz, ktorý je práve cieľom tohto diela. Potom by už tak kultovne to jedno neobhajovali. Pri stavbe domu je vždy lepšie vlastniť o tri tehly viac, ako by malo 200 tehál chýbať! A v trojzväzkovom toho chýba ešte viac ako 200 tehál, lebo mnohé ďalšie sú krivé a nedajú sa použiť!

Podrobnejšie sa to ešte pokúsim vysvetliť. Teraz použijem iba jeden, ale veľmi výrečný príklad z prednášky Prehľad stvorenia a je to text, ktorého väčšina tiež chýba v povojnovom.

V pôvodnom PG, teda predvojnovom, alebo ako bolo nazvané, v Posolstve z prvej ruky, sú v prednáškach "Duchovné úrovne I - VII," použité názvy tak, ako je tomu teraz. Teda "Duchovné úrovne!" Lenže v PG povojnovom, sú tieto úrovne pomenované, ako Praduchovné úrovne I - VII. A toto pomenovanie je nesprávne, vyplýva to zo samotného Slova, ba dokazuje to skutočnosť, že túto zmenu nemohol urobiť kompetentný, teda samotný autor, ale mohol to urobiť iba niekto, kto toto Slovo nepochopil, teda mu nerozumie. Vysvetlím na konkrétnych citátoch z DPG.

 

"Ako prvá a najsilnejšia vo stvorení je čisto duchovná časť stvorenia. Táto pozostáva z dvoch základných oddelení. V hornom, najvyššom oddelení čisto duchovnej ríše žijú vlastní pra stvorení, ktorí vznikli ihneď ako úplne zrelí z Parsifalovho vyžarovania a nepotrebovali nijaký vývoj. Toto oddelenie siaha až k Vasite, ktorej pôsobenie je na spodnej hranici. (*) Prednáška "Duchovné úrovne V."

Druhé oddelenie prechováva vyvinutých v čisto duchovnom. Preto tam po prvýkrát nachádzame deti, ktoré sa v najvyššom oddelení nevyskytujú; deti môžu byť totiž len tam, kde prebieha vývoj.

Obe oddelenia spolu tvoria čisto duchovné. Avšak len to horné oddelenie môže byť nazývané prastvorením v pravom zmysle a v ňom sa nachádzajúci čisto duchovní môžu byť skutočnými prastvorenými!

Tým trochu rozvádzam stvorenie do šírky za účelom lepšieho porozumenia pre ľudského ducha neskoršieho stvorenia.

Nemôžeme vlastne hovoriť o jednom prastvorení, siahajúcom až po Patmos, tak ako sme to dosiaľ činili kvôli väčšej jednoduchosti, ale presnejšie o vyššom prastvorení, ktoré vzniklo ako úplne zrelé a o vyvinutom čisto duchovnom stvorení, ktoré nasleduje po ňom. Obe oddelenia dohromady tvoria čisto duchovnú ríšu alebo čisto duchovnú časť stvorenia.

Čisto duchovné, alebo čisto duchovná ríša je teda hrubým súhrnným označením najvyššej časti stvorenia, myslené ako druh stvorenia. Naproti tomu označenie prastvorenie v presnejšom zmysle sa vzťahuje len na jeho vyššiu časť.

Ak teraz chceme vnikať ďalej do vedenia o stvorení, už viac nesmieme ako dosiaľ brať čisto duchovné a prastvorenie ako jeden pojem.

Prastvorenie je síce čisto duchovné, ale v čisto duchovnom tiež je ešte aj svet vývoja, nachádzajúci sa pod vlastným prastvorením a v spojení s ním vytvára čisto duchovnú ríšu. Sú v nej teda čisto duchovní prastvorení, ktorí mohli byť bez prechodu ihneď úplne zrelí ako najsilnejší a najmocnejší, a potom nasledujú vyvinutí čisto duchovní, ktorí svoje bytie musia začať ako deti.

Prvé oddelenie, teda prastvorenie zahrňuje tri hlavné stupne alebo úrovne. Druhé oddelenie čisto duchovnej ríše má štyri, spolu teda sedem základných stupňov, deliacich sa opäť na mnohé odvetvia.

Nemal som v úmysle ísť tak ďaleko v mojich prednáškach, preto som tie doterajšie prednášky o tom pomenoval jednoducho len "Duchovné úrovne" a chcel som v nich priniesť všetko, čo nebolo hmotné.

Keďže sa teraz zmieňujem aj o ďalších podrobnostiach, musím tým doterajším prednáškam o čisto duchovnej ríši, ostrejšie rozlišujúc, dať nadpisy "Z čisto duchovnej ríše stvorenia", aby lepšie vynikli rozdiely.

Za touto čisto duchovnou ríšou, deliacou sa na tak mnoho oddelení, nasleduje veľká duchovná ríša."

 

Zo Slova jednoznačne vyplýva, že Praduchovné úrovne sú iba tri! Ďalšie štyri teda nemôžeme menovať " Praduchovné", ale iba čisto duchovné! Lenže v povojnovom PG je menovaných nesprávne všetkých sedem, ako "Praduchovné úrovne."

Keby bol urobil zmenu samotný autor, tak v povojnovom, teda novo zostavenom PG by bol zákonite musel pomenovať súhrnne tieto úrovne ako: Čisto duchovné úrovne I - VII!!!

Keby chcel byť úplne presný, tak by museli byť pomenované: Praduchovné úrovne I - III a nasledujúce Čisto duchovné úrovne IV - VII!

Všetci zástancovia povojnového PG nedokážu predložiť žiadne prehlásenie samotného autora, že vykonal zmenu, ale odvolávajú sa iba na údajné slová ľudí, ktorí boli blízky autorovi.

Samotné Slovo autora je tu dôkazom, nad ktorý nenájdeme dokonalejší, lebo už samotný názov toho povojnového slova - z druhej ruky, to potvrdzuje. Citát je z prednášky: Skrivený nástroj:

 

"To opačné je iba nezmysel vytvorený z nadšenia samotných ľudí a potom ponechaný ako pravda. Tak to šlo so všetkými podaniami bez ohľadu na to, či boli rozširované ústne alebo písomne. Ľudská samoľúbosť hrá v tom veľkú úlohu. Len zriedkakedy vyjde niečo z ľudskej ruky, alebo z ľudských úst, dokonca z ľudského mozgu, aby sa k tomu čosi nepridalo. Záznamy z druhej ruky nikdy nie sú dôkazom, o ktorý by sa mal opierať neskorší svet. Človek predsa potrebuje dobre pozorovať len prítomnosť."

 

Na knihe, z ktorej bol robený preklad Slova, ktoré je ponúkané na tejto stránke, je dôkaz najdokonalejší, preto ja osobne Slovo s autorovým podpisom považujem za pravé, teda autentické!

Ako sa zachovajú iní čitatelia, to je znovu ich problém.

 

Zmenené PG malo vlastne ten skrytý dôvod, že bolo treba zahladiť zlyhanie ľudstva, a zatajenie ďalšej nutnej pomoci zo Svetla, zatajenie hlavne pre tých, ktorý dali sľub pomáhať, ale zlyhali.

Po roku 1998 nasledovala presne rovnaká snaha, keďže ľudstvo znovu zlyhalo a časom sa začalo tvrdiť, že zasľúbenia sa splnili tak, ako boli zasľúbené.

Takto chcú utíšiť tí, ktorí najviac zlyhali, svoje výčitky svedomia! Nie aby pokorne priznali svoje zlyhanie!

Potrebné je ešte vysvetliť, zoradenie všetkých prednášok, ktoré boli známe od Abdruschina do celku , ktorý je na stránke ponúkaný.

Ja, ba mnohí skalní čitatelia PG pátrali v Slove, ba túžili po tom, aby pochopili toto dianie a nezdar, ktorý bol znovu zapríčinený zlyhaním ľudstva. Medzi čitateľmi kolovalo aj veľa prednášok, ktoré neboli zaradené do vydaných kníh. Stalo sa tak z rôznych dôvodov, ktoré teraz nebudem rozvádzať. Pracne sa mi podarilo tieto málo známe prednášky pozháňať, lebo boli zaradené v rôznych zošitových verziách, ale aj časopisoch Hlas, Der Ruf a podobne. Lenže tieto prednášky boli roztrúsene zaraďované, teda nie chronologicky tak, ako ich autor v jednotlivých časových obdobiach predniesol. Práve v tom je dôležitosť, že pochopíme zmysel iba vtedy, keď získame toto chronologické dianie, ktoré zákonite vyplývalo z udalostí, ktoré kopírovali zrelosť ľudských duchov, ktorí žili v blízkosti autora a spoločenské dianie. Aj v životopise človeka musí byť zoradenie prežitých udalostí v chronologickej postupnosti tak, ako boli prežívané a nie nenadväzujúc roztrúsené. Tento faktor logicky rozhodol!

Netvrdím, že zoradenie je dokonalé a celkom presné tak, ako prednášky boli prednesené, ale určite sa tomuto dianiu, toto na stránke ponúkané zoradenie najviac približuje. Upozornené je aj na to, že takéto dielo je nie veľmi vhodné pre začiatočníkov, nakoľko by mnohým prednáškam nerozumeli pri prvom čítaní a doporučené je, aby boli začiatočníkmi čítané iba niektoré vyznačené prednášky. Pri pohľade z druhej strany to však má veľkú výhodu, lebo čitateľovi postačí jedno dielo, aby sa uspokojili nároky začiatočníka, ba aj toho, ktorý sa už cíti byť znalým. Dokazované mi je to stále tým, že finančná situácia mnohých čitateľov nedovoľuje, aby vlastnili všetky jednotlivé, známe knižky a roztrúsené prednášky od autora.

Snaha bola o najdostupnejšie a pritom najobsažnejšie usporiadanie toho, čo bolo známe od Abdruschina. Toto usporiadanie teda by mohlo uspokojiť začiatočníka, ale potom následne aj toho, kto je už znalým čitateľom. Získané skúsenosti mi to potvrdzujú, aj keď vždy tu budú takí čitatelia, ktorých Slovo osloví, ale aj takí, ktorí ho odmietnu. Tak je to s každým dielom! Už to bolo patrične na stránke vysvetlené.

 


 

Nakoľko niektorí návštevníci mojej stránky sa ma sústavne snažia "taktne" upozorniť na to, že mnou ponúkané pôvodné Pánovo Slovo PG je nežiadúce, musím sa k tejto, pre mňa a mnohými inými už dávno uzavretej téme ešte vrátiť.

Asi päť rokov som aj ja v pokoji študoval trojzväzkové usporiadanie PG, lebo už to bolo na túto dobu veľkým pokrokom pre mnohých čitateľov v oblasti duchovnej literatúry. Lenže v roku 1997 sa niečo stalo a do ruky sa mi dostala nová kniha s rovnakým názvom a od rovnakého autora, ale obsahovo obsiahlejšia, ba aj v mnohom odlišná od tej prvej.

Potom začal u mňa dlhý vnútorný boj o správnosť textu v dvoch rôznych knihách rovnakého názvu. Nejdem to rozvádzať, lebo tento boj prebiehal aj medzi inými čitateľmi a nie len na Slovensku. Aj na internete sa objavila francúzska správa, v ktorej pán Hugo Saint - Hilarie dokázal pokrivenosť trojzväzkového usporiadania PG.

Ja som sa ale nedal týmto materiálom ovplyvniť, ale snažil som sa sám dopátrať pravdy. Začal som nezaujato porovnávať obidve usporiadania tohto diela a našiel som celú radu faktických dôkazov, ktoré som sa snažil zverejniť a uvediem ich aj tu. Mňa nezaujímalo, kto to urobil, ale som sa snažil dokázať, že to, čo bolo zmenené na SLOVE PRAVDY, bolo urobené nelogicky a teda zavádzajúco. Teraz bude nasledovať stručný výber z môjho dôkazu nesprávnosti trojzväzkového usporiadania PG:

Nelogickosť usporiadania prednášok v trojzväzkovom zoradení POSOLSTVA GRÁLU.

Prednáška:

Pohlavná sila a jej význam pre duchovný vzostup: "Upozorňujem znova, že všetok život vo stvorení pozostáva z dvoch druhov. Seba vedomého a seba nevedomého." Tento citát nadväzuje na prednášku: "Blúdenie", a v pôvodnom vydaní nasledujú logicky za sebou. V trojzv. vydaní tomu tak nie je.

Prednáška:

Mravnosť: V tejto prednáške sa autor odvoláva na "myšlienkové formy", ktoré sú nevyhnutným predpokladom pochopenia prednášky "Mravnosť." V pôvodnom vydaní tieto prednášky aj tak nasledujú po sebe, lebo pr. "Myšlienkové formy" je zaradená pod č. 22., a pr. "Mravnosť" pod č. 23. V trojzv. vyd. Je pr. "Mravnosť pod č. 21., ale pr. "myšlienkové formy je až pod č. 259. Poradie je teda nelogicky prehodené!

Svetový učiteľ: "Objasnil som to obšírne a mnohokrát opakoval v prednáške : Smrť Syna Božieho na kríži a posledná večera".

V pôvodnom vydaní je prednáška "Svetový učiteľ" zaradená pod por. čís. 85. a pred. "Smrť Syna Božieho na kríži a posledná večera" je logicky zaradená pod por. čís. 54.

V trojzv. vyd. je pred. "Svetový učiteľ" zaradená pod por. čís. I / 31, ale pred. "Smrť Syna Božieho na kríži a posledná večera" je nelogicky zaradená až pod por. čís. II / 45. Citovanú a zvýraznenú vetu môže v trojzv. vyd. čitateľ čítať skôr, ako môže dostať vysvetlenie tohto problému v pred. na ktorú nás Syn Človeka odkazuje.

V pôvodnom vydaní "Posolstva doznieva" je v prednáške číslo 68:

Záchranná túžba, nasledovná veta: " V poslednej prednáške som poukázal na duchovnú lenivosť..." A v poslednej prednáške pred menovanou t. j. v pred. č. 67. " Veriaci zo zvyku" je skutočne hlavným problémom riešeným v tejto prednáške duchovná lenivosť. Z uvedeného textu jednoznačne vyplýva, že tieto dve prednášky patria k sebe. Ale v trojz. vyd. jedna z týchto dvoch prednášok chýba. Chýba druhá prednáška: "Záchranná túžba"! Kto rozhodol o tom, že táto prednáška v trojzväz. vydaní nebude zaradená, keď sám autor svojim slovom potvrdzuje, že patria k sebe.

Pánova reč: "Ona však nepôsobí na človeka vždy len počas krátkeho úseku jedného pozemského života, ale deje sa tak za celkom iných podmienok, ako o tom vedia čitatelia môjho Posolstva." Citovanáná veta z menovanej prednášky pochádza z.trojzv. vydania, kde je zaradená pod por. číslom I / 34, teda na začiatku Posolstva, ale zvýraznený text dokazuje, že prednáška je určená už znalým čitateľom Posolstva, teda, že patrí na záver, tak, ako je zaradená v pôvodnom vydaní.

Detskosť: "Aké je to zvláštne, že každý človek, ktorý chce, aby raz opravdivo na neho zapôsobil vianočný sviatok, musí sa pokúsiť vopred preniesť do svojho detstva." Táto veta pochádza z trojz. vydania a je zaradená pod por. čís. I / 10, teda na začiatku Posolstva. Táto prednáška je v pôvod. vydaní zaradená až na konci Posolstva po prednáške "Vianoce" a uvedená veta je v menovanej prednáške nasledovného znenia: "Už pri vianočnej slávnosti som hovoril o tom, ako je to zvláštne, že človek, keď chce nechať raz opravdivo pôsobiť na seba vianočné sviatky, musí sa pokúsiť preniesť najskôr do svojho detstva!"

Autor sa touto vetou odvoláva na prednášku "Vianoce", ktorá je v pôvod. vydaní zaradená logicky pred pred. "Detskosť", ale v trojz. vydaní je pred. "Detskosť" zaradená na začiatku Posolstva pod por. čís. I / 10, a preto musela byť v nej zaradená zvýraznená veta zmenená do citovanej podoby, lebo pred. "Vianoce" je zaradená až vo zväzku III, pod por. číslom 40.

Aby sme si dokázali pravdivosť uvedeného tvrdenia, zaradím tu vetu z pred. "Vianoce", na ktorú sa autor v pôvod. vydaní správne odvoláva a táto veta sa nachádza aj v trojzv. vydaní, je však nasledovného znenia: "Aké zvláštne je to predsa, že každý človek, ktorý chce raz výnimočne opravdivo dať na seba zapôsobiť sviatok vianočný, pokúša sa preniesť pri tom do detstva!"

Pohlavie: " Názor ľudí, že ku každému človeku patrí doplňujúca duša, je v podstate správny, ale nie v zmysle predchádzajúceho rozštiepenia.

Táto veta zostala zaradená aj v trojzväzkovom vydaní, ale "predchádzajúce rozštiepenie" bolo z neho vyradené. Tu je jeho znenie: "Keď sa však predsa niekedy stane, že duchovný zárodok vyvinie všetky pozitívne vlastnosti, teda pôsobí to na negatívne, doposiaľ nevyvinuté schopnosti tak silno, že môže nasledovať ich vypudenie a tým i vymrštenie. Tým sa dokoná roztržka, alebo rozpoltenie. Takto vymrštené inorodé časti sú potom nútené prebudiť sa pre seba, príjmu potom samozrejme vo svojej uzavretosti formu opačnú, teda ženskú. To sú potom rozpoltené zárodky, ktoré sa musia opäť nájsť, aby vytvorili celok. Taký postup je nie však všeobecný a je výnimkou." Takýchto chýbajúcich častí je v trojzv. vydaní veľké množstvo!

Meno: Táto prednáška je v trojz. vydaní len skrátenou verziou pôvodnej Pánovej prednášky, ktorá má pôvodný názov " Kto teraz nechce poznať moje Slovo kvôli niečomu inému, toho ja nebudem poznať v hodine jeho núdze!"

Kniha života: Aj táto prednáška je v trojzv. vydaní len skrátenou verziou pôvodnej Pánovej prednášky "Veľká noc 1935".

Bytostné zárodky: "Na tejto ceste pôsobí v prospech duchovných zárodkov jednak ich vnútorná túžba po uvedomení, ktorá na ne nalieha a presúva ich a jednak tok duchovného prúdenia, ktorý ich unáša... a tretí je rovnaký druh hmotnosti, ktorý už vyvíjajúceho sa ľudského ducha priťahuje." Dôležitý tretí faktor (podčiarknutý) je z.trojzv. vydania vyradený! Chýba aj nasledovná otázka: Teraz ale ihneď vznikne vo vás otázka: Ako to teda bolo v dobe, dokiaľ v hmotnosti ešte nebolo vyvíjajúcich sa ľudských duchov a nemohla teda pôsobiť príťažlivosť rovnorodého?" Je ale zaujímavé, že odpoveď na tu položenú otázku už v trojzv. vydaní nájdeme, aj keď tretí faktor, ktorý je v trojzv. vydaní vynechaný, je potrebný na jej zodpovedanie.

Záchrana! Spása!: je rovnako v trojzv. vydaní nesprávne zaradená na začiatok Posolstva, pod por. čís. I / 33. Uvedená prednáška bola autorom prednesená až v roku 1937, teda patrí na koniec Posolstva, lebo vydavateľstvo Hlas Zlín ju zaradilo až do "Zborníka nezaradených prednášok" preto, lebo posledné autorovo vydanie "Posolstva doznieva" vyšlo v roku 1934 a uvedená prednáška sa ešte v tomto diele neobjavila, nakoľko nebola autorom ešte prednesená. Dokazuje to aj nasledovný text: Teraz sa to všetko zvalí na vás ako ťarcha padajúcich hôr, veď podľa zákona zvratného pôsobenia nemohlo byť nič z vášho nesprávneho konania zrušené rozuzlením, iba ak by ste sa sami z toho uvoľnili zmenou svojho chcenia k dobrému.

Prekážky, ktoré dosiaľ ešte zabraňujú zosuvu nazhromaždeného množstva odplaty, budú odstránené! Nezadržateľne sa to všetko valí dolu na pozemské ľudstvo, chcúce zotrvať v duchovnej lenivosti a domýšľavosti, len aby presadilo svoju vôľu, už dávno vzdialenú od vôle Božej.

To znamená však koniec nadvlády všetkého temna na zemi! Zrúti sa a strhne so sebou všetkých ľudí, ktorí sa k nemu pridružili.

Avšak uprostred hrmotu a rachotu ničenia zachvieva sa Slovo! Víťazne tiahne po krajinách, aby sa ešte mohol zachrániť ten, kto sa o to poctivo usiluje. Zvýraznené vety dokazujú, že Slovo už tiahne po krajinách, teda už bolo hotové!

Kult: "Aby som ľuďom sprostredkoval také vedenie, ktoré by im dalo prehľadné a zrozumiteľné presvedčenie o tom, ako Boh pôsobí vo svojej spravodlivosti a láske, napísal som dielo "Vo Svetle Pravdy", ktoré nenecháva žiadnu medzeru, skrýva v sebe odpoveď na každú otázku a ujasňuje ľuďom to, aké podivuhodné sú cesty vo stvorení, ktoré udržuje mnoho služobníkov jeho vôle.

Strnulosť: "Okrem toho som to vysvetlil v mojom Posolstve dopodrobna z mnohých strán.

V mojom Posolstve som priniesol vedenie o stvorení spolu s vysvetlením všetkých samočinne pôsobiacich zákonov vo stvorení, ktoré možno nazvať aj zákonmi prírodnými."

Tieto citáty dokazujú, že patria na koniec Posolstva, ale v trojzv. vydaní sú zaradené na začiatku pod por. čís. I / 8 a I / 9.

O správnosti tohto tvrdenia sa môžeme presvedčiť v diele "Vzpomínky" od Abdrushinovej učeníčky Elisabeth Gecks, ktorá v časti prvej na strane 31 uvádza toto: " A je to strašné, tento obrovský dlh nás ľudí, že sme túto Zem priviedli do takej strnulosti. Nie náhodou bola jedna z posledných prednášok Pánových "Strnulosť".

Rovnako presvedčivým dôkazom tohto tvrdenia je aj skutočnosť, že dve posledne menované prednášky sa nenachádzajú v diele "Ve Světle Pravdy" ani v diele "Poselství doznívá" z vydavateľstva Hlas Zlín, ktoré boli autorom zostavené pred rokom 1937.

Veľkým nedostatkom trojzväzkového vydania je aj to, že väčšie množstvo prednášok, ktoré vydal Pán pod názvom: "Poselství doznívá", a pod týmto názvom vyšli aj vo vydavateľstve Hlas Zlín v trojzväzkovom vydaní chýba. Rovnako chýba aj veľké množstvo dôležitých viet, alebo celých statí. Dôkaz o tom, že prednášky do "Posolstva doznieva" zostavil Pán môžeme znovu objaviť v už menovaných "Vzpomínkach" od Elisabeth Gecks, v tretej časti na strane 104: "V roku 1934 mi daroval Pán venovanie, ktoré mi napísal do koženého zväzku "Doznievania".

Na základe tu podaných dôkazov nech si každý čitateľ urobí vlastný úsudok o čistote trojzväzkového vydania "Vo Svetle Pravdy - Posolstva Grálu"!

Tu podaný prehľad dôkazov ešte nie je vôbec úplný a každý čitateľ nájde ešte celú radu ďalších dôkazov svedčiacich o správnosti tohto tvrdenia.

Až ani tieto logické dôkazy niekoho nepresvedčia, tak doložím ešte jeden dôkaz, ktorý sa mi dostal následne do ruky potom, ako sa mi podarilo presvedčiť prekladateľa trojzväzkového - pokriveného usporiadania o svojej pravde. On sám sa potom podujal na preklad pôvodného SLOVA PÁNOVHO a dokonca doložil ten najpodstatnejší dôkaz. Ukázal mi originál v nemčine, ktorý bol aj s autorovým rukopisom a aj podpisom. Keď teda autor podpísal túto knihu, tak musí byť od neho a určite je čistá. Táto kniha bola potom preložená do slovenčiny a už je aj vydaná.

Kto si ešte aj teraz dovolí tvrdiť, že opravu svojho diela vykonal sám autor, nech predloží rovnaký dôkaz a nájde jeden titul trojzväzkového usporiadania s autorovým podpisom. Zatiaľ to nebolo urobené. Prečo by autor zmenil logické usporiadanie prednášok a textu na nelogické? Je to nemožné aj z toho dôvodu, že už na to nemal čas. Ja som si dal tú prácu a celú túto opravu som si sám vykonal a vyskúšal. Trvalo mi to viac ako štyri roky. Je to toľko práce, ako na novom diele a to bolo písané od roku 1921 do roku 1937.

Teraz si sem dovolím zaradiť časť prednášky: KRUH BYTOSTNÉHO:

"Tak máte využívať vedenie z Posolstva; lebo toto obsahuje základné kamene pre všetko vedenie, dáva vysvetlenia pre každé dianie v celom stvorení.

Ak chcete mať jasno o niečom vo stvorení, o účinku prazákonov stvorenia, prechovávajúc v sebe vôľu Božiu, potom stačí vybrať si zo všetkých drahokamov nachádzajúcich sa pre vás v Posolstve ako poklad len jeden z mnohých kamienkov, ktorý má byť vyzdvihnutý a ktorý skrýva v sebe niečo z tej otázky, ktorou sa vnútorne zaoberáte.

Na túto prvú čiastočku snažte sa potom ako v hre na skladanie obrazov alebo stavieb pripojiť z Posolstva to, čo sa k tomu hodí. Nakoniec tak dostanete celkom ucelený osobitný veľký obraz, dávajúci vám presnú odpoveď v obraznej podobe tohto tkania vo stvorení, o ktorom chcete vedieť.

Ak poslúchnete túto moju radu, vždy sa vám podarí dostať o všetkom vysvetlenie v takej forme, ktorá vám bude v každom prípade zrozumiteľná a nikdy vám nedá zablúdiť.

Len poukladajte jednotlivé kamene tak, aby sa presne hodili k prvému kameňu, ktorý ste si pre svoju otázku vybrali z pokladu. Je pri tom celkom jedno, či tento kameň znamená stred, alebo leží na okraji. Ostatné, k nemu prináležiace, dajú sa vždy len tak pripojiť alebo priložiť, až nakoniec dávajú presne ten obraz, ktorý potrebujete k zodpovedaniu a k objasneniu svojej otázky.

Kamene sa nikdy nedajú inak vsadiť a ihneď zbadáte, ak ste čo len jeden z nich vložili na nesprávne miesto. Potom sa to jednoducho nehodí k celku a donúti vás tak vsadiť ho tam, kam patrí, alebo ho celkom vyradiť, ak tam nepatrí.

Vždy pritom myslite len na skladaciu hru, kde pri náležitom skladaní k tomu daných jednotlivých častí vzniknú v určitej forme úplné obrazy alebo stavby.

Tak som vám dal svoje Posolstvo, obsahujúce všetko, ktoré vás však núti, aby ste pri tom sami spolupôsobili. Nedá sa lenivo prijímať ako niečo, čo je pripravené hotové, ale vy sami si musíte zostavením vybrať úplný obraz na každú zo svojich otázok a sami sa pritom namáhať.

To je vlastnosť živého Slova, ktoré vás formuje, vychováva a núti k pohybu vášho ducha!

Každý kameň sa dá použiť k mnohým obrazom, nielen k jednému, avšak pre jeho vlastnosti ste prinútení sami klásť ho ku každému obrazu inak, vždy len tak, aby celkom presne zapadol medzi ostatné kamene. Ak jednotlivý obraz sám osebe dáva celok, potom sa môžete spoľahnúť na to, že vaša práca v hľadaní bola správna!

Nikdy vám pritom nebude chýbať ani jeden kameň, ani ten najmenší diel; lebo Posolstvo skrýva všetko, čo potrebujete! Len to skúšajte, pokiaľ táto práca nebude pre vás bežná, potom budete stáť sami pevne v celom stvorení!

V mojom Slove Posolstva dávam vám dokonalú stavebnicu s najlepšie obrúsenými drahokamami, aby ste s nimi mohli sami stavať. Sú už dopredu presne prispôsobené na všetko, čo je vám potrebné. Lenže stavbu musíte už postaviť sami; lebo taká je Vše svätá Božia Vôľa!"

 

Záverom ešte použijem jeden príklad a poukážem zároveň na to, čo sa stalo v roku 1997 a komu vlastne vďačíme za to, že na Slovensku máme teraz už očistené Slovo Pánovo.

V tom roku začala na Slovensku vyvíjať svoje aktivity cez svoju knihu Večné zákony jej autorka Natália De Lemeny Makedonová.

Všetci čitatelia PG si dovtedy budovali svoj dom poznania a do neho sa uzavreli, z tých kameňov, ktoré boli obsiahnuté vo vtedy dostupnom PG. Pri svojich stavebných aktivitách sme sa ale všetci čitatelia zašpinili z nečistých kameňov. Ona vošla do nášho domu a tiež sa zašpinila, ale si to všimla a pri návšteve nás poprosila, že by sa chcela umyť a preto hľadala kúpelňu v našom dome. Lenže my sme až vtedy zbadali, že kúpelňu nemáme, lebo nemáme na ňu ani potrebné stavebné kamene. Preto začali mnohí čitatelia potom zháňať aj potrebné kamene, aby mohli seba a svoj dom očistiť a úplný dostavať. Pri stavbe je vždy výhodnejšie mať o pár kameňov viac, ako by mal čo len jeden chýbať! Každý, kto teraz odmieta potrebné kamene, dopúšťa sa veľkého omylu, ktorý mu zabráni dostavaniu jeho stavby poznania.

Bola to ONA, ktorá vniesla medzi strnulých čitateľov PG život svojimi novými faktami, ktoré nebolo možné potvrdiť kameňmi trojzväzkového PG, ale v pôvodnom PG boli aj tieto otázky zodpovedané a všetci poctivo hľadajúci mohli svoj dom poznania dostavať. Takto vlastne podala hneď dva dôkazy svojej pravosti, alebo toho, že tiež čerpá priamo z PRAVDY. ONA tiež ešte nepoznala pôvodné dielo a pritom začala hovoriť o veciach, ktoré sme až následne objavili v pôvodnom PG. Týmto činom dokázala nie len svoju pravosť, že čerpá z PRAVDY, ale aj to, že PG už ľudská "múdrosť" znovu dokázala prispôsobiť svojim zištným chúťkam.

Preto teraz poprosím všetkých návštevníkov mojej stránky, aby už neplytvali časom na presviedčanie ma o tom, ktoré SLOVO PÁNOVO je pravé. Ja mám za sebou už dlhý vnútorný a aj vonkajší boj vybojovaný a prežitý. Tým samozrejme nechcem tvrdiť, že sa uzatváram pred ďalším hľadaním. Lenže ja už teraz vyžadujem rovnaké dôkazy, aké som predložil sám.

Každé skúmanie musí byť logické a vecné. Toho nech sa držia všetci hľadajúci. Mnoho rečí ešte neznamená, že rečník slúži PRAVDE.

UFO bolo nafilmované v roku 1997 nad pyramídou, v ktorej sú uložené telesné pozostatky SYNA ČLOVEKA, autora PG . Nech kritici pouvažujú... PREČO !!!

 

© (2005) ibis all rights reserved.