Firefox - Web pod kontrolou!
Thunderbird: Pošta pod kontrolou.
counter.exohosting.sk
www.exohosting.sk
1

Citáty použité z Biblie a z knihy: Proroctvá vo Svetle Pravdy

 

" Ajhľa prichádza v oblakoch ! Uvidí Ho každé oko, . . .

"Ja som Alfa i Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Vševládny.

"Lebo, hľa, Hospodin príde v ohni a jeho vozy ako povíchrica, aby prchlivosťou odplatil svojím hnevom...

Lebo Hospodin bude súdiť ohňom a svojím mečom každé telo."

         V  tomto 16. verši 66. kap. Zjavenia Jána je ešte potrebné upozorniť na zvýraznené "jeho vozy ". Skúste porozmýšľať o aké Hospodinove vozy sa môže jednať?

         Aby som nehovoril ja a nevyzeralo to tak, že vás chcem ovplyvniť, nechám vám to vysvetliť ďalšieho starozákonného proroka, ktorý vám to objasní za mňa.

         Už som pri jeho mene poznamenal, že jeho proroctvá zapadajú do našich dní a čo je hlavné a zaujímavé, dokázal popísať nám dobre známu modernú techniku jeho slovnou zásobou, ktorá nedisponovala potrebnými výrazmi na toto popísanie. Je to prorok Ezechiel ! Videnie mal pri rieke Kebár.

         "Videl som, že prišiel burácajúci vietor od severu i veľký oblak, a blýskavý oheň s jasom dookola; z jeho vnútra, totiž zo stredu ohňa sa lesklo niečo ako mosadzné zrkadlo. Z jeho stredu vystupovala podoba štyroch živých bytostí, ktoré mali takýto výzor; podobali sa človeku. Každá mala štyri tváre a každá mala štvoro krídel. Ich nohy boli rovné a ich chodidlá boli ako teľacie chodidlá a jagali sa ako bronzové zrkadlo. Pod svojimi krídlami na štyroch stranách sa navzájom dotýkali; nemohli sa obracať, keď šli: všetky šli smerom svojej tváre. Podoba ich tvárí bola ako ľudská tvár a po pravej strane všetky štyri mali leviu tvár, po ľavej strane všetky štyri mali býčiu tvár a zo zadu všetky štyri mali orliu tvár.

         To boli ich tváre; a ich krídla boli rozpäté nahor, takže krídlami sa vzájomne dotýkali a dvoma si zakrývali telá. Všetky šli priamo smerom svojej tváre: ta šli, kam chcel ísť duch; keď šli neobracali sa. Medzi štyrmi bytosťami bolo čosi, čo vyzeralo ako žeravé uhlíky, ako fakle, ktoré sa pohybovali medzi živými bytosťami. Oheň vydával žiaru a z ohňa šľahali blesky. Živé bytosti pobehovali sem i tam, takže vyzerali ako blesky.

         Keď som hľadel na živé bytosti, videl som vedľa všetkých štyroch po jednom kolese na zemi. Vzhľad kolies a ich výroba pripomínali lesk chryzolitu a všetky štyri mali rovnakú podobu. Tak vyzerali a tak boli zhotovené, ako keby koleso bolo v kolese. Mohli ísť na všetky štyri strany, v chode sa neobracali. Mali bahry a videl som, že ich bahry boli dookola plné očí na všetkých štyroch kolesách. Keď živé bytosti šli, išli vedľa nich aj kolesá. Keď sa živé bytosti vzniesli zo zeme, vzniesli sa aj kolesá. Kam chcel ísť duch, ta šli aj kolesá sa súčasne vzniesli, lebo duch bytostí bol v kolesách. Keď išli tie, išli aj ony; keď tamtie zastali, zastali aj ony; keď sa vzniesli zo zeme, vzniesli sa aj kolesá, lebo duch bytostí bol v kolesách.

         Nad hlavami živých bytostí bolo čosi ako pevná obloha, leskom podobná hroznému krištáľu, rozprestretá zhora nad ich hlavami. Pod oblohou boli ich krídla rozpäté, pričom jedno sa dotýkalo druhého. Dve krídla každej bytosti zakrývali ich telá. Keď šli počul som šum krídel, ako hučanie mnohých vôd, ako hlas Všemohúceho, ako zvuk vojenského tábora. Keď bytosti zastali, zvesili krídla. Tu zaznel hlas sponad oblohy, ktorá bola nad ich hlavami; keď zastali, zvesili krídla.

         Zhora nad oblohou, ktorá bola nad ich hlavami bola podoba trónu, čo vyzeralo ako drahokam zafír. Na podobe trónu bola zhora postava, ktorá vyzerala ako človek. A videl som lesk , akoby lesk mosadzného zrkadla, čo vyzeralo ako oheň, ktorý mal okolo seba dvor až hore k miestu, ktoré vyzeralo ako bedrá; avšak ďalej od miesta, ktoré vyzeralo ako bedrá, videl som niečo podobného ohňu, čo bolo obklopené jagotom. Vyzeralo to ako dúha, ktorá býva na oblaku za daždivého dňa. Tak vyzerala podoba slávy Hospodinovej. Keď som to videl, padol som na tvár a počúval som hlas, ktorý hovoril."

         Tento popis podaný v názvosloví človeka, ktorého slovná zásoba nepostačuje na popísanie takého technického zariadenia, ako videl pred sebou Ezechiel je nad naše očakávanie presná, lebo ako som už uviedol, na základe tohto popisu si dal pán Blumrich patentovať koleso, ktoré sa môže pohybovať rôznymi smermi a ono sa pritom nemusí otočiť do smeru pohybu.

         Ďalej podľa tohto popisu bol zhotovený model lietajúcej lode, ktorý presne zapadal do objavených stavieb v Libanone. Prečo toto všetko tu spomínam pochopíte trochu neskôr, keď si povieme o iných proroctvách.

         Tu by som chcel ešte upozorniť na podobu bytostí, ktorú popisuje prorok Ezechiel. Ide o štyri tváre, ktoré boli na "sláve Hospodinovej", ako toto zariadenie prorok nazval. Znova vás musím odkázať na Slovo Syna Človeka, kde sa môžeme dozvedieť, že pri Božom Tróne stoja štyri okrídlené bytosti, ktorých podoba presne súhlasí s popisom Ezechielovim.

         Keď sme načreli ešte raz do slova starozákonných prorokov, tak sa ešte na chvíľu pozastavím pri Danielovi a jeho 7. kapitole.

Najskôr však ešte sem zaradím proroctvo z indických "véd", z ktorých som vám už časť citoval pri "lietajúcich strojoch", ale tentoraz sa bude proroctvo dotýkať tiež príchodu "Mesiáša" a budeme veľmi dobre v ňom poznať našu dobu, aj keď je toto proroctvo staré viac ako päť tisíc rokov. 

         Budú to dve predpovede príchodu "Pána", nachádzajúce sa v " Šrímad Bhagavatame" v speve prvom, diele druhom, kap. 10.

         Zem, či ktorákoľvek planéta vo vesmíre je teda absolútnym majetkom Pána. Všetky živé bytosti sú Jeho potrebnými časťami, Jeho synmi a každá z nich má preto právo žiť z milosti Pána a plniť svoju predpísanú povinnosť. Nikto nemôže obmedzovať práva iného človeka , či zvieraťa, pokiaľ k tomu nedostal Pánovo zvolenie. Kráľ, či vládca je zástupcom Pána, ktorý má dohliadať na plnenie Pánovej vôle. Títo králi majú plnú zodpovednosť za vládu nad svetom, k čomu dostávajú poznanie od autorít. Niekedy však   vplyvom najnižšej kvality hmotnej prírody, kvality nevedomosti /tamo- guny/, prichádzajú k moci králi a vládci, ktorí nemajú zodpovednosť ani poznanie, a títo blázniví vládci žijú ako zvieratá pre svoj osobný záujem. Výsledkom je, že ovzdušie sa naplní anarchiou a neresťou. V spoločnosti začína vládnuť protekcia, úplatky, podvádzanie a nátlak, a to sa prejavuje núdzou, epidémiami, vojnami a ďalšími rušivými javmi. Oddaní Pána, alebo veriaci sú všemožne prenasledovaní. To všetko sú príznaky toho, že sa blíži doba, kedy Pán vo svojej inkarnácii obnoví zásady náboženstva a zničí nehodných vládcov. To rovnako potvrdzuje aj Bhagavad-gíta.

         Potvrdené to ešte môžeme nájsť aj v 11. kapitole v tom istom speve :

        Pod vplyvom iluzórnej energie sa živá bytosť bohužiaľ stáva nepravým užívateľom podľa diktátu kvalít prírody. Oklamaná živá bytosť, ktorá si pyšne myslí, že sa stala Bohom, tak mnohými spôsobmi zvyšuje svoju hmotnú silu a stáva sa príťažou pre Zem; do tej miery, že pre duševne zdravého človeka prestáva byť možné na Zemi žiť. Táto situácia sa nazýva dharmaya glánih alebo stav, kedy ľudská bytosť zneužíva svoju energiu. Keď toto zneužívanie ľudskej energie začne prevládať, rozumnejšie živé bytosti začnú byť znepokojené neznesiteľnou situáciou vytvorenou skazenými vládcami, ktorí sú pre Zem len príťažou. Vtedy sa Pán zjavuje Svojou vnútornou silou, aby zachránil rozumnejšiu časť ľudstva a aby znížil záťaž, ktorú pozemskí vládcovia v rôznych častiach sveta vytvárajú. On sám sa k žiadnemu z nechcených vládcov neprikláňa, ale svojou skrytou silou, medzi nimi vytvára nepriateľstvo, rovnako ako vietor založí lesný požiar tým, že spôsobuje trenie bambusu. Lesný požiar vzniká silou vetra automatický a podobne nepriateľstvo medzi rôznymi skupinami politikov neviditeľným riadením Pána. Nechcení vládci, pyšní na svoju falošnú moc a vojenskú silu, tak medzi sebou začínajú válčiť z ideologických dôvodov, a tým sa sami o všetku moc pripravia. Vo svetových dejinách je zreteľne vidieť túto vôľu Pána, a bude to pokračovať do tej doby, dokiaľ sa živé bytosti nepripútajú ku službe Pánovi.

Ku zvýraznenému textu v 10. kap.: "k čomu dostávajú poznanie od autorít" , by som chcel poznamenať, aby sme sa rozpamätali na text citovaný z tej istej knihy v speve 1. diel 3., kde sme sa mohli presvedčiť, že na planétu Zem vtedy chodili zástupcovia iných, vyspelejších civilizácii, ktorí nás učili potrebnej múdrosti. To sú tie autority, uvedené vo zvýraznenom, tu menovanom texte. Planéta Zem bola vtedy ovládaná centrálne jedným panovníkom tak, ako to bude v blízkej budúcnosti, čoho dokladom sú všetky pravé proroctvá!

         No a teraz sa už dostávame k rozhodujúcemu proroctvu Syna Človeka, alebo Ducha Svätého, ktoré sa dostalo ľudstvu v roku 1937! Tento náš Sudca, ktorý nás prišiel poučiť o správnom výklade Ježišovho Slova, tak ako nám to sám Ježiš zasľúbil, nás poučil o Božích Zákonoch, ktoré vládnu v Stvorení a tu v našej hrubohmotnosti sa prejavujú ako zákony prírodné. Aby nemohlo dôjsť k prekrúteniu jeho Slova, bolo tento raz Slovo Božie napísané priamo druhým Božím Synom, ktorý je Treťou Osobou Boha :Duchom Svätým! Tu si pripomeňme slová prorokov, ktoré predpovedali znamenia na nebi, počas jeho pôsobenia na Zemi. Pripomeňte si znamenie na nebi v roku 1938 a v roku 1939, ktoré sledoval Adolf Hitler, ktorému dal vtedy nemecký národ prednosť pred pravým vládcom , ktorý bol zoslaný Bohom. A všetci dobre vieme, čo potom nasledovalo pre celé ľudstvo! Druhá svetová vojna, ako súčasť prvej fázy "Veľkej očisty" pre jednu generáciu ľudstva. Slovo Syna Človeka zostalo cez vojnu nepovšimnuté ľudstvom, ale nie "kniežaťom sveta"! Aj keď bolo Slovo napísané, aj tak sa našli služobníci temna, ktorí sa pokúsili poopraviť čiastočne aj toto Slovo. To ale teraz necháme bokom a budeme sa venovať samotnému Slovu Pravdy, ktoré vyšlo na Slovensku pod názvom: "VO SVETLE PRAVDY, POSOLSTVO GRÁLU". Kniha vyšla po "Nežnej revolúcii" a dovtedy sa na Slovensku a aj v Čechách čítala len tajne a nebola povolená.

Syn Človeka

         "V nočných videniach som videl, že na nebeských oblakoch prichádzal ktosi ako Syn človeka . Dostal sa k Vekom starému a priviedli ho pred neho. Dostal moc, slávu i kráľovstvo, aby mu slúžili všetci ľudia, národy a národnosti. Jeho vláda je večná a nepominie, jeho kráľovstvo nezanikne."

 

         Popis lietajúceho stroja Ezechielom som tu zaradil, aby sme si uvedomili, že tieto lietajúce stroje boli pozorované v minulosti a sú pozorované aj teraz. A až niečo je skutočnosťou, tak to musí mať aj nejaké poslanie , alebo určenie. Teraz sem zaradím ešte na doplnenie a podporenie tohto tvrdenia niekoľko spevov zo staroindických véd, ktoré vyšli v Čechách pod názvom: Šrímad Bhágavatam. V tomto diele nachádzame popis lietajúcich zariadení celkom bežne a pritom sa jedná o spisy až viac ako päťtisíc rokov staré.

         V speve prvom, diel tretí, kap. 13. môžeme čítať toto:

         " Obyvatelia neba v tých dobách navštevovali domovy ľudí a ľudia niekedy navštevovali vyššie planéty. Nárada je astronaut, ktorý môže cestovať bez obmedzenia nielen po hmotných vesmíroch, ale aj po duchovných. Len duchovná kultúra umožňuje medziplanetárne cesty a to i v súčasnom tele."

         Kap. 16.   "Z tohto verša sa ukazuje, že medziplanetárne cesty sú pre obyvateľov vyšších planét veľmi ľahké. Aj keď sú nebeské bytosti neviditeľné zrakom obyvateľov tejto Zeme, niekedy môžu byť videní."

         Kap. 19. "Ešte v dobe Maharaja Pariksita existovala medziplanetárna komunikácia a správa sa mohla dostať na iné planéty."

         Spev 3. kap. 33. "Popis osobností, ktoré majú schopnosť cestovať vesmírom sa vzťahuje na obyvateľov nebeských planét. Lietadlá takých osôb sa líšia od tých súčasných, ktoré lietajú len z jednej zeme do druhej. Ich lietadlá mohli lietať z jednej planéty na druhú. V Šrímad-Bhágavatame nachádzame celý rad výrokov, ktoré svedčia o tom, že v minulosti boli medziplanetárne lety bežnou záležitosťou, najmä pre obyvateľov vyšších planetárnych systémov. Kto môže poprieť, že je tomu tak aj dnes? Rýchlosť našich lietadiel a raketoplánov je značne obmedzená zatiaľ čo Kardama Muni, ako sme sa dočítali, cestoval vesmírom v lietadle veľkom ako mesto, pričom navštívil všetky nebeské planéty. Nejednalo sa samozrejme o obyčajné lietadlo, ani o obyčajný medziplanetárny let."

         Spev 4. diel 1.kap. 6.

         "Lietadlá o ktorých je tu reč sa líšia od nám známych lietadiel. Šrímad-Bhágavatam a ostatné védske texty na mnohých miestach popisujú vimány, čo znamená doslova "lietadlá". Na rôznych planétach existujú ich rôzne typy. Na "hrubohmotnej" Zemi sú lietadlá poháňané motorom, ale na iných planétach sú poháňané mantrami. Slúžia zvlášť k pôžitku nebeských bytostí, ktoré nimi lietajú z jednej planéty na druhú. Na iných planétach, zvaných Siddhaloky, majú obyvatelia schopnosť cestovať z jednej planéty na druhú i bez lietadiel. Krásne lietadlá obyvateľov vyšších planét sú tu prirovnané k nebu, po ktorom lietajú ich cestujúci k oblakom a prekrásne dievky, manželky nebeských obyvateľov, k bleskom. Pohľad na lietadlá a ich cestujúcich, ktorí prišli navštíviť Kailás z vyšších planét, bol veľmi príjemný."

1

 

© (2005) ibis all rights reserved.