Firefox - Web pod kontrolou!
Thunderbird: Pošta pod kontrolou.
counter.exohosting.sk
www.exohosting.sk
1

¨      Musíte   poznať,   pochopiť   a   realizovať   v   bežnom   živote   vesmírne   zákony,   aby   ste   boli   schopní   duchovnej   premeny,   ktorá   má   teraz   na   Zemi   nastať   u   tých,   ktorí   sa   o   to   usilujú.

¨      Duchovné   a   fyzické   zmeny   spolu   tesne   súvisia,   preto   budú   prebiehať   súčasne.

¨      Duchovná   premena   zasiahne   iba   tých,   ktorí   budú   na   ňu   pripravení.   Ostatní   by   nové   schopnosti   mohli   zneužiť   a   poškodiť   môj   vesmírny   plán.

¨      Človek   sa   domnieva,   že   svojimi   teleskopmi   vidí   veľkú   časť   vesmíru,   avšak   vidí   z   neho   menej   ako   jeden   milimeter.

¨      Na   Zemi   sa   stanú   veci,   ktoré   sa   budú   mnohým   zdať   kruté,   sú   však   prirodzeným   procesom,   lebo   spôsobia   duchovné   očistenie   ľudstva.

¨      Udalosti   čoskoro   nadobudnú   takú   rýchlosť,   že   len   tí,   ktorí   porozumejú,   budú   zahrnutí   do   nášho   plánu.   Nedajte   sa   ovládať   vonkajšími   prekážkami,   lebo   duchovný   vývoj   je   teraz   prvoradý.

¨      Pomoc   poskytneme   všetkým   tým,   ktorí   porozumejú   novému   veku.

¨      Tí,   ktorí   nechcú   prijať   nové   duchovné   poznatky,   budú   znášať   obrovské   duchovné   aj   fyzické   utrpenie,   lebo   to   im   pomôže     k   duchovnému   rastu.

¨      Dnes   ešte   neznejú   veľké   výbuchy   atómových   zbraní   na   Zemi,   ale   hovorím   vám,   že   nenechajú   na   seba   dlho   čakať.   Dovtedy   musíme   byť   na   vašu   záchranu   pripravení.

¨      Sľubujem   vám,   že   každá   kozmická   loď   bude   na   desatinu   milimetra   presne   tam,   kde   má   byť,   než   začneme   svoju   záchrannú   akciu.

¨      Pred   mojím   príchodom   sa   musia   naplniť   požiadavky   Zákona,   čo   znamená,   že   len   čo   ľudia   na   Zemi   pochopia   vesmírne   zákony,   v   tom   okamihu   prídeme   fyzickým   spôsobom,   aby   každý   porozumel.

¨      Vaša   Zem   nie   je   jediná,   ktorá   je   v   tomto   slnečnom   systéme   obývaná   ľudskými   bytosťami.   Je   v   nej   viac   planét,   než   ľudská   veda   pripúšťa.

¨      Keby   sme   v   tomto   okamihu   uskutočnili   zmenu,   ktorú   máme   v   úmysle   vykonať   neskôr,   netrvalo   by   ani   10   rokov           a   ľudstvo   by   padlo   na   tú   istú   úroveň   ako   teraz.   Preto   zmenu   uskutočníme   až   vtedy,   keď   bude   ľudstvo   na   prahu   zúfalstva   a   beznádeje.   Svojmu   stavu,   do   ktorého   sa   samo   priviedlo,   porozumie   novým   duchovným   poznaním.

¨      Všetko   a   každý   bude   premený   tak   náhle,   že   nikto   nespozná   ani   sám   seba.   Bude   to   dejinný   skok.

¨      Názov   tohto   Posolstva   -   "Vesmírne   spojenie"   znamená,   že   sa   v   príhodnom   čase   spojí   Zem   kozmickou   záchrannou   akciou   s   vyššími   hmotnými   svetmi.

¨      V   kritických   chvíľach   obráťte   svoju   pozornosť   k   prosbe   za   vesmírnu   pomoc,   za   ktorej   úspech   ručím.   Obráťte   svoje   myšlienky   k   Bohu.

¨      Urobím   so   Zemou   to,   o   čom   sa   ľudstvu   ani   nesnívalo.   Na   jednu   sekundu   sa   Zem   prestane   otáčať   okolo   svojej   osi.   Od   toho   okamihu   sa   celkom   zmení,   mapa   Zeme   bude   úplne   nová.

¨      Pre   tých,   ktorí   neuspeli   v   škole   života   na   Zemi,   čas   učenia   uplynul.   Nebudú   sa   tu   ďalej   vyvíjať,   lebo   zaostali.

¨      Svet   dostane   od   nás   spoločný   jazyk.

¨      Nové   pokolenie   má   veľa   dôvodov   na   radosť   bez   ohľadu   na   to,   čo   sa   stane   s   ostatnými.   Tí,   ktorí   sa   vrátia   na   Zem,   dostanú   nový   spôsob   existencie.   Tí,   čo   zomrú,   budú   v   ďalšom   vtelení   pokračovať   vo   vývoji   na   nižších   planétach.

¨      Môj   príchod   bude   revolučný,   nič   neostane   z   toho,   čo   existuje   teraz.

¨      Dnešná   technická   znalosť   ľudí   je   taká   dokonalá,   že   i   vraždenie   dosiahlo   stupeň   dokonalosti.   Keby   ľudstvu   nebola   podaná   pomocná   ruka   zhora,   všetky   bytosti   na   Zemi   by   boli   stratené.

¨      Oheň   bude   použitý   ako   očistný   prostriedok,   spáli   Zem a   očistí   ju.

¨      Na   Zemi   budete   žiť   tisíc   šťastných   rokov.   Budem stále   s   vami   a   budem   vám   ukazovať   cestu   vo   vývoji.

¨      Človeku   bola   daná   slobodná   vôľa,   a   preto   aj   k   Bohu   musí   prísť   sám   zo   slobodnej   vôle.   Nevnucujte   teda   moje   slová   tým,   čo   ich   nechcú   počuť.

¨      Cirkev   bola   na   Zemi   zriadená   preto,   aby   zvestovala   moje   slová.   Zle   však   viedla   moje   dielo.   Nebola   mojou,   iba   niektorí   ľudia   z   nej   sú   moji.   Cirkev   stojí   pred   svojím   koncom.

¨      Moja   cirkev,   ktorú   na   Zemi   zriadim,   bude   vytvorená   len   zo   skutočne   veriacich,   nie   slepo   veriacich.   Nebude   už   len   domom   pri   ceste,   kam   sa   chodí   v   nedeľu.   Bude   tvoriť   súčasť   denného   života.   Všade   bude   vládnuť   len   úsmev,   šťastie         a   spravodlivosť.

¨      Mám   už   dosť   kňazských   rúch,   chcem   vidieť   vykasané   rukávy   a   činnosť.   Nectí   si   ma   ten,   čo   len   číta   a   modlí   sa   so   schúlenou   hlavou,   ale   ten,   kto   je   ochotný   konať   a   pomáhať.

¨      Všetky   náboženstvá   splynú   v   jedno,   lebo   sa   zachovajú   len   tí   najčistejší,   schopní   duchovnej   premeny.

¨      V   novej   ríši   nebude   človek   v   sedemdesiatich   rokoch   starý.   Bude   žiť   tak   dlho,   ako   žili   jeho   starovekí   predkovia   -   šesťsto   až   tisíc   rokov.   Fyzické   telo   bude   pod   vplyvom   vyvinutého   ducha   schopné   v   určitých   fázach   veku   regenerácie   -   úplnej   obnovy.

¨      Vláda   budúceho   veku   bude   úplne   iná   ako   teraz.   Svet   bude   riadený   z   jedného   miesta.   Vládnuť   budú   iba   tí,   čo   dosiahli   plné   duchovné   pochopenie   a   budú   ho   šíriť   aj   ostatným,   aby   všetci   mohli   kráčať   v   nekonečnej   láske   a   múdrosti.

¨      Prídem   k   ľuďom   fyzicky,   aby   získali   lepšie   pochopenie   Boha.

¨      Zem   vstúpi   do   vyššieho   stavu   vedomia.   Aj   vedomie   celej   galaxie   bude   pozdvihnuté.

¨      Keď   sa   vráti   človek   späť   na   Zem,   bude   prázdna   a   holá.   Žiadna   ľudská   bytosť   by   tu   nebola   schopná   žiť,   keby   jej   nebola   poskytnutá   ďalšia   pomoc   zhora.  

¨      Keď   budete   žiť   podľa   vesmírnych   zákonov,   silnejší   článok   vždy   pomôže   slabšiemu.   Aj   vy   budete   potom   pomáhať   nižším   svetom,   ktoré   sú   pod   vami.

¨      V   tisícročnej   ríši   sa   človek   pozdvihne   na   takú   vysokú   duchovnú   úroveň,   že   už   neskôr   nebude   potrebovať   fyzické   telo,   aké   má   dnes.   Zem   sa   bude   postupne   dvíhať   vyššie       a   aj   človek   sa   stane   čisto   duchovnou   bytosťou,   a   tým   porozumie   lepšie   svojmu   Bohu.

¨      Nové   poznanie   dostane   človek   aj   v   priestore   mimo   Zeme.

¨      Vaše   rastliny   budú   oveľa   krajšie.   Zvieratá   budú   žiť   v   harmónii,   lebo   ich   vaše   vedomie   už   nebude   ohrozovať.

¨      Modlitba   "Príď   kráľovstvo   tvoje"   sa   naplní   v   novej   ríši.

¨      Kto   bude   počúvať   môj   hlas   a   uverí,   že   som   Ten,   ktorý   má   prísť,   bude   z   kozmického   priestoru   svedkom   toho,   ako   sa   Zem   očistí   ohňom.   Potom   zostúpi   späť   na   Zem   a   bude   žiť   s   novým   porozumením,   v   dennom   styku   so   mnou.

¨      Veda   vie   o   veľkých   zmenách,   ktoré   sa   udiali   vo   vývoji   rastlín   a   zvierat,   avšak   nevie   si   vysvetliť,   ako   sa   udiali.       Boli   nazvané   mutáciami,   ktoré   pozostávajú   z   rýchlych   skokov   nahor.   Podobná   zmena   -   mutácia   -   sa   teraz   stane   s   ľudstvom.

¨      Duchovné   porozumenie   ešte   nebude   celkom   dokonalé,   ale   bude   pozdvihnuté   tak   vysoko,   že   život   v   porovnaní   s   terajším   sa   stane   rajom   na   Zemi.

¨      Milióny   ľudí   budú   vyzdvihnuté   na   vyššiu   priečku   života,   kde   bude   všetko   prebiehať   úplne   inak.

¨      Pretože   človek   má   slobodnú   vôľu,   bolo   mu   dovolené   zájsť   tak   ďaleko,   až   k   sebazničeniu,   aby   videl,   čo   stvoril   vo   svojom   neporozumení.   Naša   pomoc   bude   poskytnutá   všetkým   tým,   ktorí   sa   na   ňu   pripravia   poznaním   vesmírnych   zákonov   a   prosbou   Boha   o   pomoc.   Keď   zúfalstvo   dosiahne   najvyšší   stupeň,   vtedy   fyzicky   prídeme.

¨      Podľa   Biblie   prídem   v   oblakoch   s   nebeským   vojskom.

¨      V   priebehu   pol   roka   po   katastrofe   bude   Zem   znova   zregenerovaná   a   schopná   nového   života.

¨      Zákon   karmy   je   taký,   že   každý   čin   sa   vracia   k   svojmu   pôvodcovi.   Ním   sa   automaticky   riadi   škola   života.   Človek   zbiera   svoje   skúsenosti   pomocou   omylov,   ktoré   robí.   Kľúčom   k   oslobodeniu   od   karmy   je   poznanie   zákonov   života.

¨      Oznamujem   vám   moju   pomoc   už   teraz,   aby   ste   boli   na   ňu   pripravení   a   s   dôverou   na   ňu   čakali.   Nikomu   sa   neukazujeme   bez   prípravy,   ani   našim   vyvolencom,   vlastným   ľuďom,   ktorí   žijú   na   Zemi   s   poslaním.

Použitá literatúra

aj na kompaktnom disku

 

1

 

© (2005) ibis all rights reserved.