Firefox - Web pod kontrolou!
Thunderbird: Pošta pod kontrolou.
counter.exohosting.sk
www.exohosting.sk

Dôležité podmienky pre posledný súd:

 

•  V hmotnosti musí byť vtelená časť BOHA - Duch Svätý - IMANUEL.

•  Vtelenie musí zodpovedať prírodným zákonom vysvetleným v PG a VZ.

•  Hmotnosť musí byť v štádiu príslušnej zrelosti v nadväznosti na postavenie jednotlivých telies vesmírnu.

•  Ľudskí duchovia, ktorí sa vyvíjajú v hrubohmotnom a jemnohmotnom vesmíre musia dosiahnuť potrebné štádium zrelosti.

 

Všetky tieto štyri podmienky budú zodpovedať predpovediam pravých proroctiev, ktorými bolo ľudstvo na posledný súd pripravované. Jedná sa o proroctvá starozákonných prorokov, predpovede Ježiša Krista, nadväzne zjavenie Jánovo, ktoré podal po svojom videní a následne predpovede samotného Ducha Svätého Imanuela v diele Vo Svetle Pravdy Doznievania k Posolstvu Grálu. Naposledy skrátená verzia tohto slova od Prakráľovnej v knihe Večné zákony.

Okrem toho nachádzame predpovede posledného súdu vlastne vo všetkých náboženských smeroch a rôznych proroctvách jednotlivcov, ale aj celých národov a kmeňov.

Väčšinu všetkých predpovedí a proroctiev už má ľudstvo za sebou, až na posledné štádium. Je len vinou každého jedného ľudského ducha, že nemá potrebné znalosti o týchto udalostiach, ktoré už ľudstvo prežilo, prežíva a bude prežívať až do úplného vrcholu súdu.

Všetky štyri podmienky pre posledný súd sú už naplnené, ale zdôvodňovať ich všetky by bolo náročné a aj zbytočné. Najdôležitejšia podmienka je v bode 1. a preto na nej si dokážeme, že posledný súd je v záverečnom štádiu. Pritom práve táto najhlavnejšia podmienka bola ľudstvom prehliadnutá, alebo by sme dokonca mohli povedať, že bola zámerne ignorovaná.

V roku 1998 na Slovensku bolo ohlasované narodenie časti Boha do hmotnosti. Na túto udalosť bolo ľudstvo upozornené a pripravené tretím fatimským proroctvom, ktoré mala cirkev zverejniť a na túto udalosť ľudstvo pripraviť. Lenže nestalo sa tak, lebo Duch Svätý - Syn Človeka - Imanuel bol vtelený na Zemi aj v dobe, kedy dostalo ľudstvo tretie fatimské proroctvo a kedy on dával ľudstvu najdôležitejšie SLOVO PRAVDY pre posledný súd. Keďže toto slovo nevoňalo vedeniu vtedajšej cirkvi a Syna Človeka cirkev odmietla, musela zatajiť aj znenie tretieho fatimského proroctva, ktoré mala nová generácia cirkevných hodnostárov zverejniť v roku 1960. Lenže ani táto nová generácia sa v ničom nezmenila a dávala a aj dáva prednosť moci pred PRAVDOU . Preto zostáva znenie tohto proroctva tajomstvom.

Nie však tajomstvom pre všetkých ľudí, lebo v roku 1998 vysoká duchovná bytosť, ktorá bola vtelená na Slovensku - Prakráľovná nám zverejnila znenie tohto proroctva. Ako mohla poznať znenie? No predsa jednoducho; veď pochádzalo od nej samotnej! To ona sa zjavila trom deťom vo Fatime v roku 1917 a nadiktovala im znenie tohto proroctva. Ale cirkev z nej urobila Máriu - Ježišovu matku.

Lenže jej slovo cirkev a aj médiá len zosmiešňovali, jej novú predpoveď o poslednom súde ignorovali, a rovnako dôležitú predpoveď narodenia Imanuela do hmotnosti pre udalosti posledného súdu.

Keďže sa jej predpoveď nemohla naplniť v tej forme, ktorú ohlasovala práve vinou nás ľudských duchov a nástroje temna na čele s cirkvou a rôznymi zapredancami čiernej mágie ju dokázali odstrániť z našej hmotnosti, naplnilo sa jej slovo inou formou. Lenže aj na túto formu splnenia sme boli pripravovaný jednak Prakráľovnou, ale aj vo všetkých proroctvách nachádzame vždy dva scenáre posledných udalostí, lebo ľudstvo má slobodnú vôľu až do záverečného štádia súdu. Ak ľudstvo poslúchne, začne sa odvíjať prví scenár udalostí, ale ak neposlúchne, začne sa odvíjať druhý scenár. My sme neposlúchli, preto nečakajme, že sa pre naše blaho začne odvíjať ten prvý, priaznivejší scenár.

Veľa jej prívržencov, ktorí sa ku nej prihlásili väčšinou z vypočítavosti veriac, že sa ku ním veľmi ľahko priblíži Boh, keď sa tak nestalo odpadli, ba začali ju všemožne očierňovať a stavať sa na opačnú stranu. Nebolo v nich ani štipky presvedčenia, len vypočítavosť a túžba po sláve. Preto nepochopili prebiehajúce udalosti a prehliadli ten najdôležitejší dej, ktorý sa stal mimo nášho denného prežívania.

Keďže som bol blízko týchto udalostí, a čo je dôležitejšie, bolo to z presvedčenia, bolo mi umožnené nahliadnuť do udalostí, ktoré sa odohrali mimo nás. Ale zapamätajte si, že pre nás!!!

Aby som zabránil rôznym osočovaniam a robeniu si posmechu z "nesplnených" udalostí, napísal som v roku 2000 knihu: Proroctvá vo Svetle Pravdy, v ktorej som vysvetlil dianie, ktoré sa uskutočnilo podľa predpovedí, ale našou vinou mimo možnosť nášho prežívania. V knihe som vysvetlil, že narodenie sa uskutočnilo mimo planéty Zem, pravdepodobne na Venuši, na ktorej je jemnejšia forma života ako u nás. Na Venuši by sme mohli povedať, všetky vibrácie prebiehajú o jeden stupeň rýchlejšie, teda tak, ako tomu bude po súde u nás na Zemi.

Časť Boha - Duch Svätý - Syn Človeka, Imanuel sa teda pre posledný súd vtelil do hmotnosti v roku 1998. O šesť rokov neskôr, t.j. v roku 2004 sa toto dianie vyžiarilo na Zem, keď v júni prechádzala Venuša cez slnečný kotúč a toto bol spúšťací mechanizmus pre očistu Zeme a posledný súd. Udalosti sa teraz budú vyvíjať cez celú radu prírodných, hospodárskych a spoločenských katastrôf. Takto sa bude Zem očisťovať a pripravovať na prechod do vyššej úrovne, do tej úrovne, v ktorej budeme nútený predstúpiť pred nášho sudcu, tak ako nám to sľubujú všetky staré proroctvá a aj Biblia: " A vtedy uzrú Syna Človeka prichádzať v oblaku s mocou a slávou velikou." L. 21./27

"Hovorím Vám: V tú noc budú dvaja na jednom lôžku; jeden bude vzatý druhý zostane. Dve budú spolu mlieť: jedna bude vzatá druhá ostane..." L. 17./34.

 

Toto hovorí samotný Syn Človeka o svojom príchode:

"A Svetlo Vám to zvestuje v krátkom čase,

a ľudia ktorí neveria, sa zľaknú.

A naplní sa zasľúbenie proroka,

že prídem v oblakoch a oni uvidia moje meno

a spoznajú ma.

A vystavím Vám chrám Vášho Pána Boha na Zemi

a budem vaším kráľom, ktorý Vás bude navždy spájať so silou ducha,

jestli ponesiete v sebe túžbu k vzostupu."

 

Moje tvrdenie o narodení bolo možno odvážne a čo bolo pre mňa prekvapivé, bol som osamotený. Niekedy som aj ja sám začal mať pochybnosti, či moje prežitia boli skutočné, alebo sa nič nestalo, ako to tvrdila väčšina ľudskej pospolitosti.

Až teraz, v roku 2005 sa začínajú posledným súdom zaoberať viacerí proroci a upozorňovať na udalosti a katastrofy, ktoré začínajú naberať na intenzite. Vynárajú sa rôzne staré predpovede, ktoré boli doteraz zabudnuté.

A práve tohto roku som na internete objavil predpovede, ktoré ma naplnili radosťou a vliali novej sily. Podporili moju sebadôveru v prežité a popísané udalosti. Dnes som veľmi rád, že som sa k týmto informáciám nedostal skôr, lebo by mi bolo určite vyčítané, že som sa nechal nimi ovplyvniť. A možno by som si to pomyslel aj ja sám. Dokonca sú to informácie z druhej strany zemegule, ktoré začínajú dávať posledný súd do súvislosti s planétou Venuša.

Preto si teraz dovolím ich sem zaradiť:

Podľa niektorých teoretikov, vo Veľkej Cheopsovej pyramíde možno identifikovať významné medzníky ľudskej histórie. Ale niektoré dátumy sú stále ešte tajomstvom; nevedeli ich spojiť so žiadnou významnou udalosťou v historických súvislostiach. Posledným dátumom, ktorý možno z údajov vyčítať, je údajne 17. september roku 2001. Ten dátum je tu údajne zaznamenaný v spojitosti s Venušou a viaže sa k nemu symbol "po skončení veľkej búrky príde dúha", ktorý okrem iného symbolizuje aj "spojenie neba a zeme a božskú podstatu ľudskej duše", píše americká autorka Moira Timms.

www.prop.sk.

Tranzit Venuše - bod obratu a modlitba za jednotu.

 Tranzit Venuše 8. júna 2004 je jasne astronomickou udalosťou roka.

Ale môže byť omnoho, omnoho väčšou udalosťou. Tranzit Venuše vždy predchádzal veľkým zlomom v ľudskom vedomí a hral dôležitú úlohu v Mayskom kalendári. Je tiež kľúčovým bodom vo védskej tradícii. Podľa indického avatara, Sri Kalki Bhagavana, tranzit Venuše v roku 2004 bude momentálnym bodom zahájenia Zlatého veku, procesu, ktorý sa uzavrie pri nasledujúcom tranzite Venuše v roku 2012.

V knihe Proroctvá vo Svetle Pravdy sa čitateľ rovnako mohol dozvedieť, čo si máme predstavovať pod pojmom: "Príchod Syna Človeka v oblakoch."

A znovu tento spôsob príchodu bol potvrdený z druhej strany Zeme:

Podľa indického denníka nás v roku 2012 navštívi galaktická federácia z 88 súhvezdí.

 Svet sa môže pripraviť na megapodívanú v roku 2012. Podľa bádateľov v tomto roku odhalí sama seba a navštívi oficiálne Zem Galaktická federácia, ktorá združuje všetkých 88 hviezdnych súhvezdí. To prinesie zastavenie všetkého skrývania UFA v mnohých krajinách.

A ešte jeden titul zo zahraničnej tlače:

 Podľa tibetských mníchov zachránia Zem pred ľuďmi v roku 2012 mimozemské bytosti.

 Podľa vyjadrenia turistov mnísi "vidia", že svetové mocnosti sa momentálne nachádzajú na ceste k vlastnej skaze. Ale jedným dychom dodávajú, že ku skaze nakoniec nedôjde. Až do roku 2012 budú svetové mocnosti neustále roznecovať regionálne vojny. Najväčším problémom bude terorizmus a skrytá vojna. Ale okolo roku 2010 sa vo svetovej politike čosi stane. A svetové mocnosti si budú navzájom hroziť definitívnou skazou. Po roku 2010 sa svet veľmi polarizuje a bude sa pripravovať na finálny súdny deň. V roku 2012 sa svet začne noriť do totálnej ničivej jadrovej vojny. Ale podľa budhistických mníchov sa práve v tejto chvíli udeje čosi veľmi pozoruhodného.

www.osud.cz.

Myslím, že je nie treba ďalej podávať dôkazy, ktoré aj tak presvedčia len málo nezasvätených obyvateľov planéty Zem. To nie je namyslenosť, ani žiadny druh pyšného vystatovania, ale holý fakt. Len vinou každého jednotlivca je naša spoločnosť tak polarizovaná, ako môžeme pozorovať. Zaslepenosť ľudských más a lipnutie na materiálnych statkoch doviedli našu spoločnosť do tejto slepej uličky, z ktorej už naša pýcha nedovolí vycúvať a pokorne uznať svoju malosť a nedokonalosť. Práve z tohto dôvodu všetci tí, ktorí nasledujúce udalosti očakávajú v dôvere v Božiu pomoc, nenachádzajú otvorené uši a oči, ale len zaslepenosť všetkého druhu a neschopnosť byť vyslyšaní.

Ako sme sa mohli dozvedieť aj teraz, je tu pripravená pomoc, ale len pre tých, ktorí budú schopní túto pomoc prijať. A takých ľudí je žalostne málo. Ešte je čas, ale onedlho bude neskoro pre všetkých tých, ktorí majú zatiaľ na tvári len posmech, neporozumenie, ba až nenávisť. Potom sa ich nenávisť obohatí o ohromné zúfalstvo, ktoré splodí ešte väčšiu nenávisť voči všetkým tým, ktorí sa ešte včas spamätali a na prichádzajúce udalosti pripravili.

Aj keď budhistickí mnísi nepoznajú súvislosti, lebo nemajú k dispozícii to Slovo, ktoré máme my - Vo Svetle Pravdy - Posolstvo Grálu od Syna Človeka, ktorý nás bude v blízkej budúcnosti ako sudca súdiť ani Slovo Prakráľovnej, ktoré je obsiahnuté v knihe Večné zákony, predsa majú dar jemných orgánov hrubohmotného tela, ktorými dokážu nahliadnuť do úrovní, kde toto dianie prebehlo a stále už prebieha. Snažia sa nás pripraviť na prichádzajúce udalosti presne tak, ako sa o to pokúšajú aj u nás tí, ktorí majú potrebné informácie a dar nahliadnuť do prichádzajúceho diania.

Neodmietajme tieto pomoci, lebo ide o veľa. Ako zvykneme hovoriť: "Ide o život!" Nie však v tej forme, ako to podáva TV - JOJ!

A skutočne ide o život v pravom slova zmysle. Smrť v takej forme, ako ju poznáme my nejestvuje. Ale jestvuje aj definitívna smrť duchovná, pred ktorou sa nás snažia uchrániť všetky staré a aj nové proroctvá. Nezahadzujme túto najlepšiu pomoc a nevysmievajme sa tým ľuďom, ktorí bojujú za nás, keď my ostatní si to mnohokrát vôbec neuvedomujeme a čo je horšie, ani nezaslúžime.

Venuša a Zem sú dve ženské planéty, ktoré boli vyvolené pre konečné udalosti Posledného súdu. Doteraz sa Boží Synovia, alebo jeho vyslanci inkarnovali na Zemi, na tej najspodnejšej planéte z pohľadu Svetla. Tu sa bojoval boj o naše duše a záchranu nás všetkých pred duchovnou smrťou. Lenže my sme každého Božieho vyslanca potupili, mnohých zavraždili. Teraz nám to už nebude dovolené a jeho pôsobenie medzi nami je už nie v tejto dobe nutné. Nutná je iba jeho účasť pri zavŕšení posledného súdu, lebo je to ON, ktorý všetko dianie v hrubohmotnosti a rovnako vo všetkých jemnejších úrovniach spôsobí. Na náš príchod čaká v tej úrovni, do ktorej sa časť našej Zeme aj s jej malou časťou ľudských duchov pozdvihne po veľkej očiste!

To, čo k prežitiu veľkej očisty potrebujeme, už máme! Je to Slovo od Boha, ktoré nám už naším sudcom bolo donesené. Siahnime po ňom aspoň teraz, v poslednej hodine nášho pôsobenia v tejto hmotnosti, aby sme mohli prežiť Veľkú očistu a dočkať sa stretnutia s  Tým, ktorý bol určený pre večný život, alebo večnú smrť.

AMEN

 

© (2005) ibis all rights reserved.