Firefox - Web pod kontrolou!
Thunderbird: Pošta pod kontrolou.
counter.exohosting.sk
www.exohosting.sk
1

Pokračujme   v   porovnávaní.   Môže   autor   programu   z   pozície   svojej   nadradenosti   byť   "všemohúcim"   a   robiť   v počítači   nejaké   zásahy   a   zmeny   bez   toho,   že   by   dodržal   všetky   potrebné   úkony   -   zapol   počítač,   napojil   ho   na   elektrický   prúd   a   vložil   program?   Odpoveď   je   jasná   každému   -   nemôže.   Musí   sa   prispôsobiť   zákonom,   pomocou   ktorých   funguje   počítač   a   jeho   program.

Podobne   aj   Stvoriteľ,   hoci   je   tvorcom   večných   zákonov,   nemôže   do   nich   ľubovoľne   zasahovať,   lebo   sú   nemenné.   Keď   napr.   vo   forme   zákona   vložil   každému   človeku   do   jeho   ducha   slobodnú   vôľu ,   musí   ju   rešpektovať   a   nemôže,   a   ani   nechce   ju   obmedzovať.   Cez   strážnych   duchov   a   vyššie   bytosti   sa   ju   snaží   iba   usmerňovať,   inšpirovať.

Nemôže   teda   nasilu   zmeniť   všetkých   ľudí   na   dobrých,   lebo   by   z   nich   urobil   "roboty",   a   nie   slobodných   ľudí,   ktorí   majú   dozrievať   vlastným   vývojom.   Slobodná   vôľa   človeka   podporuje   vývoj   ducha,   a   tým   aj   jeho   trvácnosť   -   večnosť.   Boh   usmerňuje   človeka   podobným   spôsobom,   ako   pomáhajú   rodičia   dieťaťu,   ale   v   dospelosti   musí   bojovať   v   živote   väčšinou   samo,   aby   sa   stalo   zrelým   a   silným   človekom.   Násilným   usmerňovaním   bez   vlastného   presvedčenia   a   prežitia   by   duch   nemohol   byť   samostatnou   vedomou   osobnosťou.

Boh   je   pre   väčšinu   ľudí   síce   známym,   ale   zároveň   aj   nepredstaviteľným   a   bezobsažným   pojmom.   Najväčšou   prekážkou           v   pochopení   a   prijatí   jeho   existencie   je   práve   to,   že   je   pre   ľudí   neviditeľný.   No   tragické   na   tom   je,   že   ľudia   sa   ho   už   väčšinou   ani   nesnažia   spoznať   a   pochopiť,   lebo   im   je   jeho   existencia   ľahostajná.   Podobne   ako   užívateľom   počítača   stačí,   že   majú   program   a   nepotrebujú   poznať   jeho   autora,   tak   aj   väčšine   ľudí   stačí,   že   majú   život.   Nezaujíma   ich,   kto   a   prečo   ho   vytvoril.   Iba   v   ťažkých   chvíľach,   keď   ich   zasiahne   osudná   rana,   si   spomenú,   dokonca   aj   niektorí   ateisti,   na   svojho   Tvorcu   a   prosia   ho   o   pomoc.

Kedysi   nepotrebovali   ľudia   poznať   večné   zákony.   Kým   žili   viac   duchom   než   rozumom,   ktorý   ich   pripútal   iba   k   hmote,   konali   iba   to,   čo   cítili,   že   je   dobré   a   správne.   Milovali   Stvoriteľa   tak,   ako   dieťa   miluje   úprimne   a   oddane   svojho   otca,   i   keď   ho   celkom   nechápe.   Neskôr,   keď   ľudia   podriadili   svojho   ducha   vláde   rozumu,   už   nedokázali   vnímať   a   vyciťovať   Boha,   preto   si   ho   museli   skonkretizovať.   Znázorňovali   si   ho   v   podobe   zvierat,   sošiek,   obrazov,   amuletov   či   iných   bohov.   Avšak   zbožňovaním   týchto   modiel   sa   pripútali   k   nim,   a   nie   k   skutočnému   Bohu.

Súčasný,   rozumovo   orientovaný   človek   už   nielen,   že   nedokáže   milovať   Stvoriteľa,   ale   ani   necíti   potrebu   ho   poznať,   lebo   jeho   príliš   vyvinutý   rozum   nie   je   schopný   pochopiť   to,   čo   nie   je   s   ním   rovnorodé.   Zo   všetkých   zložiek   človeka   jedine   duch   chce   poznať   svojho   pôvodcu.   V   duchu   je   zakotvený   zákon   túžby   po duchovnom   poznaní,   ktorá   ho   núti   hľadať   zmysel   svojho   života.   Kto   túto   túžbu   zanedbáva,   nevie,   o   čo   sa   pripravuje.   Každý   zákon   má   svoj   zmysel,   preto   sa   má   používať.

Pretože   dnešný   človek   všetko   poznáva   a   hodnotí   najmä   rozumom,   jediná   cesta,   ktorá   ho   k   poznaniu   Stvoriteľa   môže   ešte   doviesť,   je   práve   rozum.   Logickým   myslením   a   túžbou   po   duchovnom   poznaní   sa   môže   spojiť   rozumom   s   duchom   a   človek   bude   potom   schopný   duchovne   rásť   a   vyvíjať   sa.

Ako   vlastne   vyzerá   Stvoriteľ ?   Napriek   tomu,   že   pôsobí   ako   inteligencia,   nemá   nijakú   podobu,   je   bezbytostný .   Biele   svetlo   je   len   vyžarovaním   jeho   neviditeľného   Ducha,   ktorého   idealisti   správne   nazývajú   "svätým".   Aj   človek   je   duch,   no   nie   taký   istý.   Medzi   bezbytostnou   podstatou   -   Duchom   Boha   a   ľudským   duchom   je   príliš   veľký   rozdiel.   Pojem   svätý   preto   značí   nie   vlastnosť,   ale   podstatu.  

Svätosť   predstavuje   najväčšiu   dokonalosť   a   bezbytostnosť,   ktorá   sa   prejavuje   v   tom,   že   Boh   jediný   je   nezávislý.   Všetko   ostatné   tým,   že   vzniklo   a   žije   z   jeho   vyžarovania,   závisí   od   neho.   

 

VÁŽENÍ ČITATELIA!

Katastrofy posledných rokov nás mali pripraviť na najdôležitejšiu udalosť ľudstva, ktorú nám pripomínali temer všetci Vyslanci od Boha, ale aj proroci spomedzi nás ľudí, ktorí boli omilostení túto udalosť ľudstvu pripomínať. Len žiaľ, nikto nedokázal brať tieto napomínania vážne.

Teraz už ale prichádza pre ľudstvo posledné, úplne najstrašnejšie, ale jedine účinné napomenutie, ktoré môže niektorých ľudí, ešte schopných súcitu zobudiť.

Táto stránka má byť ukazovateľom správneho smeru pre posledné dni tejto ľudskej civilizácie, ktorá musí úplne zmeniť rebríček svojich hodnôt, až ešte chce v budúcnosti spolupôsobiť v tomto nášmu oku viditeľnom vesmíre, ale aj v neviditeľnom a  zatiaľ nepoznanom stvorení Božom, ktorého stále neprestáva byť súčasťou.

Pre túto poslednú, ale pre ľudstvo najvážnejšiu dobu Vám, niektorým, poradíme poslednú možnosť záchrany. Teraz to už ale nebude také jednoduché, ako to mohlo byť doteraz. Človek je tvor, ktorý bol Bohom obdarovaný slobodnou vôľou, ktorú doteraz ale iba zneužíval. Práve preto nám bola ponechaná možnosť, zo svojej slobodnej vôle dosiahnuť PRAVDU, alebo ju ignorovať a doviesť udalosti až do tejto podoby. Pre tých, ktorí to doposiaľ nedokázali, ale teraz si uvedomujú naliehavosť zmeny, ponúkame tú najdôležitejšiu pomoc, ktorá spočíva v SLOVE.

Pod číslom 1 je ponúkané najdôležitejšie SLOVO Syna Človeka, ktoré pochádza priamo od Boha, presne tak, ako SLOVO Ježišovo.

Kniha označená číslom 2 je novšia, skrátená verzia knihy č. 1. Pod poradovým číslom 3, Vám ponúkame ľudské slovo od autora, ktorého by sme mohli nazvať prorokom a bol blízko udalostí, ktoré boli ľudstvom prehliadnuté.

3. aj na kompaktnom disku 2.
3.
1. 1. 1.

 

1

 

© (2005) ibis all rights reserved.